image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pest
Dátum 1828. július 3.
Nyelv magyar
Címke akadémia tudós társaság utazás lovak pénz kaszinó érzelmek
Őrzés Helye MNL OL P 626‒1.‒1828.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom! Nem igen kedves hireket vagyok kéntelen Néked adni. 1o tegnap mondta Wartensleben Károly,a hogy se Ő, se Mayerffyb Julius hónapban Erdélybe utazni nem fog, hanem talán talán Augustus hónapban. Wartenslebennek dolgai vannak a’ mint mondja; Mayerffy pedig igen igen rosszul van szemeivel, ugy hogy ezen utolsónak helyes oka van ’nem utazni. – Ezt […]

Wesselényi Miklós

Kedves Barátom! Nem igen kedves hireket vagyok kéntelen Néked adni. 1o tegnap mondta Wartensleben Károly,a hogy se Ő, se Mayerffyb Julius hónapban Erdélybe utazni nem fog, hanem talán talán Augustus hónapban. Wartenslebennek dolgai vannak a’ mint mondja; Mayerffy pedig igen igen rosszul van szemeivel, ugy hogy ezen utolsónak helyes oka van ’nem utazni. – Ezt hogy mondjam neked, kéri Wartensleben.

2o A’ más kellemetlen ujság pedig az: hogy a’ Nádor a’ Tudos Társaságnak Directoraibol Eszterházy Mihálytc minden erővel ki akarja törleni; mi pedig nem tudjuk hogy engedjünk e vagy ne engedjünk. Ha engedünk a’ Tudos Társaság Dicasterium1 lessz, ha pedig nem engedünk nem lessz semmi az Academiabul!d

Én ezen hónap 7-dikén végtére nagy nehezzen innen el indulok; Bécsbe, Jószágaimra Fiumébe. Septemberbe megint le jövök ide, utánna nézni a’ dolgoknak.e

A’ hámos lovakat és a’ kanczát utasitsd Hucklef és Tekuschhoz.g A’ Fancy kancza és a’ 2 három esztendős metszett ló, itt fognak lenni nem sokára. Tedd meg a’ rendelést, hogy embereid itt őket mindjárt áttvegyék, és hogy Tekusch azoknak elküldését eszközölje; mert én nem leszek itt, ’s igy könnyen tévedés eshetne, ha a’ rendeléseket igen pontossan meg nem tennénk.

Ugy gondolom, hogy a’ Nagy utazásom2h még elmarad a’ jövő Télre ‒ mi nagyon bánom is; de látom minden nap jobban, hogy itt maradásom3 szorosan szükséges.

Gondold csak, hogy Tibolthi szinte minden értékét valamelly Kereskedő elszökése miatt elvesztette;j és hogy én valami 20 m4 ft.5 pengőért meg fogom venni egy két kis malmocskáját, mellynek Jövedelme egypár száz forint. S igy mindenek előtt a’ magam pénzbeli állapotomra fogok legszorosabban ügyelni.

A’ mi a Casinot illeti, hideg megfontolás után csak ugy látom sikerét, ha a’ jövö Télen egy uj subscriptiót6 készitünk tiz esztendőre, vagy legalább is ötre, ugy hogy egy rész legyen 40 ad summum 50 ft.6 Szükséges továbbá, hogy az idevaló polgárság és Kereskedők tegyék ennek az Intézetnek alapját; azt pedig máskép elérni nem lehet, hanem ha a’ Kereskedőknek uj házába költözünk.

Minden esetre kérlek, hogy ezen ideát Erdélybe lassan lassan acceptaltasd.

Kérlek intézzed dolgaidat ugy, hogy a’ köz munkálódásokra elég időd maradjon fenn, és az Ösznek egy részét és a’ Telet Velünk itt tölthessed. Én azt reménylem, hogy semmi meg nem fog akadni többé, ha még ezen a’ Télen derekasan kiálljuk a’ sarat.

Eszterházy Mihály 3 nap olta itt van és még vagy 14 nap a’ Budai vizeket inni fogja. Most legnagyobb munkánk volt Döbrenteivel a’ Versen Könyvetk elkészíteni és valami 60 Casino Actionariusnak a’ pénz behajtása végett írni, és nota bene7 mindegyiknek máskép és máskép, ugy hogy legyen sikere. Ezen is szerencsésen szinte átestünk. Ma végezzük a’ külön külön Fundationalisokat. És én mintegyre aláirás végett küldögetni kezdem. Hunyady Ferenczetl rá vettem az 500 arany fundatiora. Már ott van irva a’ neve! Most rutul piszkálom a’ Pesti Burgereket.

Többi közt hogy hivják a’ 3 esztendős kanczát mellyet küldesz?8

Isten veled, – Én mindennap soványodok, és jobban jobban gyengülek, – de még elég lelki eröt találok magamban, – utolso pillantatomig, – a köz jóért és édes hazánk javáért, – szünet nélkül fárodozni.

Márim igen igen köszönt. Zichy C. ‒9 12 nap absent10 volt Bécsben – Ötet2 azért, ‒ mert tudod szokását, azolta alig láttam — de még is egy pár pillantatokig, mellyek, leg édessebbek4 de egyszersmind leg széditöebbek voltak, ‒ életemben. Mi lessz vége, azt az Isten tudja — De csak vége lesszen mint mindennek a Világon.

Széchenyi

3 Julius Pestn

Irjál Sopronba2

1 Latin: központi kormányszerv.

2 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

3 Törölve egy szó.

4 mille

5 forint

6 Latin: aláírás

7 Latin: jól jegyezd meg.

8 Eddig Ludovich írása, Innen Széchenyié.

9 Crescence

10 Latin: távol

a Wartensleben Károly gróf (1780‒1835) katonatiszt, gyömrői földbirtokos.

b Mayerffy Ferenc (1776‒1845) sörfőzőmester, szőlész, az 1827-ben alakult Magyar Lovaregylet alapító tagja.

c Eszterházy Mihály gróf (1794‒1866) Széchenyi volt katonatársa, barátja és „erényszövetségese”. (Az erényszövetségről bővebben: Oplatka 2005 161‒162.)

d Döbrentei augusztus 24-én tudatta Wesselényivel, hogy Eszterházy látva azt, hogy a nádor őt nem akarja igazgatósági tagnak elfogadni, önként elállt a jelöltetéstől, hogy a többi megerősíttetését elősegítse.

e Július 7-én érkezett Bécsbe, 14-én indult el birtokaira, 21-én érkezett meg Fiumébe. Horvátországi útját követően augusztus 15-én indult vissza birtokaira, majd szeptember 2-án érkezett meg Pestre. SzIN 3. 219‒251.

f Angol lovász.

g A Pesti Casino udvarmestere.

h Valószínűleg az amerikai útjára céloz, amelyre végül nem került sor.

i Tibolth Ferenc, a cenki uradalom főpénztárnoka.

j Lásd a Liebenberghez címzett 1828. június 17-én írt levélben!

k Széchenyi István – Döbrentei Gábor: Pesti ló-versenykönyv. Pest, 1828.

l Hunyady Ferenc gróf (1804‒1882) császári királyi kamarás

m Gróf Zichy Lászlóné Széchényi Mária grófnő (1804‒1863) Széchenyi unokahúga, Lajos bátyjának lánya.

n A levél keletkezésének éve annak tartalma miatt 1828.