Közgyűjtemények, bibliográfia

 

MNL OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

MTA KIK Kt – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára

OSZK Kt  – Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára

SOM – Soproni Múzeum

DM – Duna Múzeum

Közlés helye, szakirodalom – rövidítések:

AkÉrt – Akadémiai Értesítő

Áldásy 1942.Áldásy Antal: A magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 8. kötet, 1826‒1909. Budapest, 1942.

Angyal – Angyal Dávid (szerk.): Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Budapest, 1926.

Bácskai –  Bácskai Vera – Nagy Lajos: Széchenyi pesti tervei. Budapest, 1985. 

Barta –  Barta István: Széchenyi István válogatott írásai. Budapest, 1959. 

Bártfai – Adatok – Bártfai Szabó László: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 1808-1860.1-2. kötet. Budapest, 1943.

Bártfai – Széchényi család – Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. 1-3. kötet. Budapest, 1911-1926.

Bártfai 1933 – Bártfai Szabó László: Der Briefwechsel des Freiherrn Joseph Hormayr mit dem Grafen Stephan Széchenyi. In: Ungarische Jachbücher 13. Berlin-Leipzig, 1933. 139-146.

Beer Adolf Beer: III. Kübeck und Metternich. Denkschriften und Briefe. Bécs, 1897.

Boleszny Boleszny Antal: Széchenyi munkálatai az Al-Dunán. Temesvár, 1888.

Csery-Clauser Csery-Clauser Mihály: Széchenyi levele 1830. december 15-éről. In: Regnum – Egyháztörténeti évkönyv 5. (1942-1943). Budapest, 1943. 

DH – Károlyi Árpád (s. a. r. és bev.): Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. kötet. Budapest, 1921.

Életrajz – Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. (1791-1860). 1-2. kötet. Budapest, 1896-1897. 

Endrei – Endrei Walter: Néhány darab Széchenyi István levelezéséből. In: Történelmi szemle, 1990. 136-142. 

Fenyő 2001 – Fenyő Ervin: Széchenyi választása: Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése. Budapest, 2001. 

Fenyő 1988 – Fenyő Ervin: „Diszharmónia és vakság”: Széchenyi István utolsó napjainak dokumentumai. Budapest, 1988.

Fraknói – Fraknói Vilmos: Széchényi Ferencz 1754-1820. Budapest, 1902.

Gergely 1972 – Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Budapest, 1972. 

Hermann – Hermann Róbert: Széchenyi István leveleiből (1836-1857). Századok, 2010. 673-687.

ITK – Irodalomtörténeti Közlemények

Kárffy 1914. ‒ Kárffy Ödön: Levéltári kutatások K. Csoma Sándor életéhez. Akadémiai Értesítő 1914. 25. kötet 157‒168.

Kecskeméthy – Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

Kónyi – Kónyi Manó: Gróf Széchenyi István levelei Hollán Ernőhöz. 1859-1860. In: Budapesti Szemle 1899. 275. sz. 161-184.

Korrespondenzblatt – Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde – Siebenburgische Vierteljahrsschrift.

Kovács – Körmendy – Mázi – Oplatka Kovács Henriett – Körmendy Kinga – Mázi Béla – Oplatka András: „Ezt köztünk! Isten áldja!”: Széchenyi István válogatott levelei. Budapest, 2014.

Lipthay Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. Budapest, 1896.

Lónyay – Lónyay Menyhért: Menyhért: Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. Budapesti Szemle 1875. 8. kötet 15. szám 134–212. 

Majláth 1-3. – Majláth Béla (szerk.): Gróf Széchenyi István levelei. Budapest, 1889-1891.

Molnár – Molnár András: Széchenyi és Zala: A Zala Megyei Levéltár Széchenyi levelei. In: Levéltári Szemle 1991. 3. sz. 53-64.

MTA története – A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825–1975. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Budapest, 1975.

Nyáry – Nyáry Albert: Gr. Széchenyi István levelezése a gődi arenda ügyében. In: Magyar Történelmi Tár 1908. 365-378. 

Oltványi – Napló – Oltványi Ambrus (vál., szerk.): Széchenyi István Napló. Budapest, 1978.

Oplatka – Oplatka András: Széchenyi István. Budapest, 2005. 

Soós – Soós István: Egy ismeretlen Széchenyi István-levél. In: Történelmi Szemle 1983. 375-379.

Storno – Storno Miksa: A Storno család Széchenyi-gyűjteményének tárgyjegyzéke, Gróf Széchenyi István kéziratainak, valamint egyéb leveleinek közlésével. Sopron, 1938.

Széchényi Viktor – Széchényi Viktor: Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Lajos és nejei Clam-Gallas Lujza és Wurmbrand Françoise grófnők levelezése 1781-1873. Budapest, 1913.

Szentgyörgyi – Szentgyörgyi Mária: Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián 1831–1945. Budapest, 1973. 

SzIVM – Széchenyi István válogatott művei 1. köt. 1799-1840; 2. köt.1841-1860. Szerk.: Gergely András, Spira György, Sashegyi Oszkár; Budapest, 1991.

SzIN – Viszota Gyula (s. a. r. és bev.): Gróf Széchenyi István naplói 1-6. kötet. Budapest, 1925-1939.

Szőgyény – Szőgyény-Marich László: Idősb Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai. 1-3. kötet. Budapest, 1903-1918. 

Tasner – Tasner Géza: Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete. Budapest, 1876.

Török – Török János: Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból. 2. kötet Budapesti por és sár és gróf Széchenyi István levelei, adalékul a budapesti Lánczhíd történetéhez. Pest, 1865.

UR – Ungarische Revue

Viszota 1904 – Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek megalapítása. Budapest, 1904.

Viszota 1910 – Viszota Gyula: Széchenyi és a pesti hengermalom. Budapest, 1910.

Viszota OMGE – Viszota Gyula: Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Budapest, 1910. 

Vita – Viszota Gyula (s. a. r. és bev.): Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. 1-2. kötet. Budapest, 1927-1930.

Zichy – Zichy Antal: Gróf Széchenyi István levelei szüleihez. Budapest, 1891.