Bibliográfia

Közgyűjtemények

MNL OL – Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára 

MTA KIK Kt – Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattára

OSZK Kt  – Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára

SOM – Soproni Múzeum

DM – Duna Múzeum

 

Közlés helye, szakirodalom – rövidítések:

Akadémiai Értesítő 1901a – Jegyzőkönyvi mellékletek – Gróf Széchenyi István levelei Hertelendy Károlyhoz. Akadémiai Értesítő 12. (1901) 88-96.

Akadémiai Értesítő 1901b – Jegyzőkönyvi mellékletek –  Gróf Széchenyi István levele — Kiss Jánoshoz. Akadémiai Értesítő 12. (1901) 145.

Akadémiai Értesítő 1901c – Jegyzőkönyvi mellékletek – Széchenyi István gróf és Fabriczy Sámuel levelei. Akadémiai Értesítő 13. (1901) 212-214.

Akadémiai Értesítő 1904 Sz. n.: Gróf Széchenyi István kiadatlan leveleiből. Akadémiai Értesítő 15. (1904) 190-192., 527-532.

Akadémiai Értesítő 1918 Sz. n.: A Nemzeti Játékszín ügyében gr. Szécheny István levele b. Berzeviczy Vínczéhez. Akadémiai Értesítő 29. (1918) 437-443.

Áldásy 1942 – Áldásy Antal: A magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 8. kötet, 1826‒1909. Budapest, 1942.

Angyal 1926 – Angyal Dávid (szerk.): Falk Miksa és Kecskeméthy Aurél elkobzott levelezése. Budapest, 1926.

BácskaiNagy 1985 – Bácskai Vera – Nagy Lajos: Széchenyi pesti tervei. Budapest, 1985. 

Barta 1959 –  Barta István: Széchenyi István válogatott írásai. Budapest, 1959. 

Bártfai – Adatok 1-2. – Bártfai Szabó László: Adatok gróf Széchenyi István és kora történetéhez 1808-1860.1-2. kötet. Budapest, 1943.

Bártfai – Széchényi család – Bártfai Szabó László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi család története. 1-3. kötet. Budapest, 1911-1926.

Bártfai 1929Bártfai Szabó László: Gróf Széchenyi István levele a Magyar Tudományos Akadémiához 1858-ban. Budapest, 1929.

Bártfai 1933 – Bártfai Szabó László: Der Briefwechsel des Freiherrn Joseph Hormayr mit dem Grafen Stephan Széchenyi. In: Ungarische Jachbücher 13. Berlin-Leipzig, 1933. 139-146.

Beer 1897  Adolf Beer: III. Kübeck und Metternich. Denkschriften und Briefe. Bécs, 1897.

Boleszny 1878a Boleszny Antal: Széchenyi munkálatai az Al-Dunán, tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyi ut történetére. Temesvár, 1878.

Boleszny 1878b Boleszny Antal: Széchenyi munkálatai az Al-Dunán, tekintettel a Dunagőzhajózás és a Széchenyi ut történetére. Történelmi és Régészeti Értesítő – A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Társulat Közlönye 4. (1878) 165-189.

Csery-Clauser 1943 Csery-Clauser Mihály: Széchenyi levele 1830. december 15-éről. In: Regnum – Egyháztörténeti évkönyv 5. (1942-1943). Budapest, 1943. 136-140.

Czinege 2009 ‒ Czinege Szilvia: „Eszembe jut végezetül: minderről Mett(ernich)-hel beszélni.” Történeti Tanulmányok 17. (2009) 173‒204.

Czinege 2022a ‒ Czinege Szilvia: Széchenyi-levelek nyomában. Történelmi Szemle 64. (2022) 121-135.

Czinege 2022b ‒ Czinege Szilvia: A Széchenyi-levelek kiadási munkálatai és lehetőségei – Széchenyi és Lunkányi. In: Dobszay Tamás (szerk.) “Megint ‘s megint — szünetlen”: Egy újabb Széchenyi-évforduló termése. Budapest, 2022. 9-28.

DH – Károlyi Árpád (s. a. r. és bev.): Gróf Széchenyi István döblingi irodalmi hagyatéka. 1. kötet. Budapest, 1921.

Életrajz – Zichy Antal: Gróf Széchenyi István életrajza. (1791-1860). 1-2. kötet. Budapest, 1896-1897. 

Endrei 1990 – Endrei Walter: Néhány darab Széchenyi István levelezéséből. In: Történelmi szemle, 1990. 136-142. 

Fenyő 1988 – Fenyő Ervin: „Diszharmónia és vakság”: Széchenyi István utolsó napjainak dokumentumai. Budapest, 1988.

Fenyő 2001 – Fenyő Ervin: Széchenyi választása: Széchenyi István és Seilern Crescence levelezése. Budapest, 2001. 

Ferenczi 1906 – Ferenczi Zoltán, Gróf Széchenyi István és báró Wesselényi Miklós kiadatlan levelei. Akadémiai Értesítő 17. (1906) 86-120. 

Fraknói 1902 – Fraknói Vilmos: Széchényi Ferencz 1754-1820. Budapest, 1902.

Friedreich 1914 Friedreich István: Gróf Széchenyi István élete. 1-2. kötet Budapest, 1914.

Gálos 1939 – Gálos Rezső: Széchenyi István négy levele. Irodalomtörténeti Közlemények 49. (1939) 373-377.

Gergely 1972 – Gergely András: Széchenyi eszmerendszerének kialakulása. Budapest, 1972. 

Hermann 2010 – Hermann Róbert: Széchenyi István leveleiből (1836-1857). Századok, 2010. 673-687.

Kárffy 1914. ‒ Kárffy Ödön: Levéltári kutatások K. Csoma Sándor életéhez. Akadémiai Értesítő 1914. 25. kötet 157‒168.

Kecskeméthy 1987 – Kecskeméthy Aurél: Gróf Széchenyi István utolsó évei és halála. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1987. 

Kónyi 1899 – Kónyi Manó: Gróf Széchenyi István levelei Hollán Ernőhöz. 1859-1860. In: Budapesti Szemle 1899. 275. sz. 161-184.

Korrespondenzblatt – Korrespondenzblatt des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde – Siebenburgische Vierteljahrsschrift.

Kovács – Körmendy – Mázi – Oplatka Kovács Henriett – Körmendy Kinga – Mázi Béla – Oplatka András: „Ezt köztünk! Isten áldja!”: Széchenyi István válogatott levelei. Budapest, 2014.

Kvacsala 1893. – Kvacsala János: A pozsonyi evangélikus lyceum kézirattárából. Irodalomtörténeti Közlemények 3. (1893) 352–360.

Lipthay 1896 Lipthay Sándor: Gróf Széchenyi István műszaki alkotásai. Budapest, 1896.

Lónyay 1875 – Lónyay Menyhért: Menyhért: Gróf Széchenyi István és hátrahagyott iratai. Budapesti Szemle 1875. 8. kötet 15. szám 134–212. 

Lukinich 1936 – Lukinich Imre: Széchenyi István gróf kiadatlan levelei br. Meszéna Jánoshoz (1816—1818). Akadémiai Értesítő 46. (1936) 238-249.

Lukinich 1938 – Lukinich Imre: Gróf Széchenyi István kiadatlan levelei gróf Sándor Mórichoz. Akadémiai Értesítő 48. (1938) 143-150.

Majláth 1-3. – Majláth Béla (szerk.): Gróf Széchenyi István levelei. Budapest, 1889-1891.

Molnár 1991 – Molnár András: Széchenyi és Zala: A Zala Megyei Levéltár Széchenyi levelei. In: Levéltári Szemle 1991. 3. sz. 53-64.

MTA története – A Magyar Tudományos Akadémia másfél évszázada 1825–1975. Főszerk.: Pach Zsigmond Pál. Budapest, 1975.

Nyáry 1908 – Nyáry Albert: Gr. Széchenyi István levelezése a gődi arenda ügyében. In: Magyar Történelmi Tár 1908. 365-378. 

Oltványi – Napló – Oltványi Ambrus (vál., szerk.): Széchenyi István Napló. Budapest, 1978.

Oplatka 2005 – Oplatka András: Széchenyi István. Budapest, 2005. 

Soós 1983 – Soós István: Egy ismeretlen Széchenyi István-levél. In: Történelmi Szemle 1983. 375-379.

Storno 1938 – Storno Miksa: A Storno család Széchenyi-gyűjteményének tárgyjegyzéke, Gróf Széchenyi István kéziratainak, valamint egyéb leveleinek közlésével. Sopron, 1938.

Széchényi Viktor 1913 – Széchényi Viktor: Sárvár-felsővidéki gróf Széchényi Lajos és nejei Clam-Gallas Lujza és Wurmbrand Françoise grófnők levelezése 1781-1873. Budapest, 1913.

Szentgyörgyi 1973 – Szentgyörgyi Mária: Célkitűzések és reformtörekvések a Magyar Tudományos Akadémián 1831–1945. Budapest, 1973. 

SzIVM 1-3. – Széchenyi István válogatott művei 1. köt. 1799-1840; 2. köt.1841-1860. Szerk.: Gergely András, Spira György, Sashegyi Oszkár; Budapest, 1991.

SzIN 1-6. – Viszota Gyula (s. a. r. és bev.): Gróf Széchenyi István naplói 1-6. kötet. Budapest, 1925-1939.

Szőgyény 1-3. – Szőgyény-Marich László: Idősb Szőgyény-Marich László országbíró emlékiratai. 1-3. kötet. Budapest, 1903-1918. 

Tasner 1876 – Tasner Géza: Széchenyi szellemi hagyatéka és Tasner Antal végrendelete. Budapest, 1876.

Török 1865 – Török János: Töredékek gróf Széchenyi István fennmaradt kézirataiból. 2. kötet Budapesti por és sár és gróf Széchenyi István levelei, adalékul a budapesti Lánczhíd történetéhez. Pest, 1865.

UR – Ungarische Revue

Viszota 1904 – Viszota Gyula: Gróf Széchenyi István és a magyarországi lóversenyek megalapítása. Budapest, 1904.

Viszota 1907 – Viszota Gyula: A “Stadium” megírásának története. Akadémiai Értesítő 18. k. (1907) 605-621.

Viszota 1914 – Viszota Gyula: Kölcsey Ferenc ismeretlen akadémiai dolgozatai. (Harmadik és befejező közlemény). Irodalomtörténeti Közlemények 24. (1914) 441-451.

Viszota 1910 – Viszota Gyula: Széchenyi és a pesti hengermalom. Budapest, 1910.

Viszota 1915 – Viszota Gyula:Széchenyi István két levele Dessewffy Aurél haláláról. Akadémiai Értesítő 26. (1915) 137-143.

Viszota 1942 – Viszota Gyula: Széchenyi István gróf katonáskodására vonatkozó iratok. Akadémiai Értesítő 52. (1942) 189-242.

Viszota 1943 – Viszota Gyula: Széchenyi István gróf katonáskodására vonatkozó iratok.  Akadémiai Értesítő 53. (1943) 200–240.

Viszota OMGE – Viszota Gyula: Széchenyi és az Országos Magyar Gazdasági Egyesület. Budapest, 1910. 

Vita 1-2. – Viszota Gyula (s. a. r. és bev.): Gróf Széchenyi István írói és hírlapi vitája Kossuth Lajossal. 1-2. kötet. Budapest, 1927-1930.

Zichy 1891 – Zichy Antal: Gróf Széchenyi István levelei szüleihez. Budapest, 1891.