image-default-image
Címzett Felajánlás
Írás Helye Székelyhida
Dátum 1821. június 20.
Nyelv magyar
Címke plébánia
Őrzés Helye Veszprémi Érseki Levéltár Acta Parochialia XXXVIII/73.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Alább írott, mint T. N.1 Zala Vármegyében helyheztetett Pölöskei Majoratusnak mostani örökséges Birtokossa s Földes Ura, Bakkon, az említett Majorátushoz tartozandó Helységben Uj Plébaniát fel állítani kivánván, e Következendő Kinyilatkoztatásokat és fogadásokat teszek, ugy mint: Először2 Bakk légyen a Parochialis Anya-Hely, és ahoz tartozzanak, mint Filialisok a Jószágaimbul Tűttős nevű Helység, és Félig Bakki Puszta, […]

Felajánlás

Alább írott, mint T. N.1 Zala Vármegyében helyheztetett Pölöskei Majoratusnak mostani örökséges Birtokossa s Földes Ura, Bakkon, az említett Majorátushoz tartozandó Helységben Uj Plébaniát fel állítani kivánván, e Következendő Kinyilatkoztatásokat és fogadásokat teszek, ugy mint:

Először2 Bakk légyen a Parochialis Anya-Hely, és ahoz tartozzanak, mint Filialisok a Jószágaimbul Tűttős nevű Helység, és Félig Bakki Puszta, hogy ha ezekhez a Feő Tisztelendő Káptalan eszközlésére a Felséges M. K.3 Helytartó Tanáts még a Sárhidai Compossessoratust is kegyesen hozzá kaptsollya, az Uj Plébanusnak annál betsűletessebb élelme fog lenni.

Másodszor2 Bakkon a Fárabéli népnek számához elégséges nagyságú Templomnak, nem Kűlőmben az illendő Plébánia háznak fel építtésere meg Kivántató materiálékat, és a mester emberek fizetésére szükséges pénzbéli Költségeket ~ magamra válalván, Bakk Tüttős és Sárhida helységek pedig minden kézi és fuvarbéli munkákat, mellyekre szükség lészen, végre vinni kötelessek legyenek.

Harmadszor2 A Templomnak és Plébánia Lakásnak utóbbi conservatiojára is a materiálékat és mester emberek fizetését ajánlom, ugy hogy a fent említett — három Község a Kézi és fuvarbéli munkát meg tegye.

Negyedszer2 Hogy a bészállítandó Plébánus annál könnyebben és betsűletesebben élhessen azonkívűl, amit a hiv népség gabonában és pénzben adózni és munkákat tenni fog, egy egész Sessiót, mely húsz hold szántóföldbűl, két calcaturára fel osztva, és nyoltz kasza Rétbűl áll, adok az ő haszonvételére: belső Telekje pedig két Posonyi mérőre4 lesz, vagy ha annyi bent ki nem kerülne, a héjánosság kűlső fundussal fog pótoltatni.

Ötödször2 Esztendőnkint pedig az Erdeimbűl vagy Erdei vágásaimbul Ki fog mutattatni annyi fa, hogy abbol a Fárabéliek tizenkét őll fát vághassanak.

Hatodszor2 Ezekre nézve a Patronatust és Praesentiat magamnak és Successoraimnak fent tartom.

Hetedszer2 Hogy a Bakki, Félig Bakki és Tüttősi Conventionatus Tisztjeim s Tselédgyeim, ugy az Árendásaim is, és ezeknek házi népeik mindennémű Praestantiaktul szabadok legyenek, és hogy ezek egyedűl a Libera Stólát, mely a Közönségesnek tsak duplája lehett, midőn az előbb adgya magát, fizetni Köteleztessenek.

Nyoltzadszor2 Bakk, Félig Bakk és Tüttösiek a Plébánusért alkalmatosságot küldeni kötelessek ne legyenek.

Sign. Székelhidán, a Regementnél lévén, 20. Junii 1821.

Gróf Széchényi István5

1 Tekintetes Nemesi

2 Aláhúzás a szövegben egy egyenes vonallal.

3 Magyar Királyi

4 1 pozsonyi mérő = 62,53 liter

5 Csak az aláírás sajátkezű.