image-default-image
Címzett Kurbélyi György
Írás Helye Bécs
Dátum 1821. február 22.
Nyelv magyar
Címke plébánia
Őrzés Helye MNL OL P 623 A-III.-22.-E.-No.14.
Közlés Helye Bártfai - Adatok 1. 38-39.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Nagy Méltóságu Püspök és belső titkos Tanátsos Nekem különössen tisztelt és Kegyelmes Uram Istenben boldogult Édes Atyámnak szándéka vala Bakona a holl már régenten Plébánia volt, ujra Lelki Pásztort fundálni, de a szomoru halál Eötet ezen akaratyának végre hajtása elött tőlünk el ragadta. Minthogy pedig kegyes Anyám a majorátusokat a Fiai között felosztotta nékem a […]

Kurbélyi György

Nagy Méltóságu Püspök és belső titkos Tanátsos

Nekem különössen tisztelt és Kegyelmes Uram

Istenben boldogult Édes Atyámnak szándéka vala Bakona a holl már régenten Plébánia volt, ujra Lelki Pásztort fundálni, de a szomoru halál Eötet ezen akaratyának végre hajtása elött tőlünk el ragadta. Minthogy pedig kegyes Anyám a majorátusokat a Fiai között felosztotta nékem a sors Pölöskei majoratust, melyhez Bakk is tartozandó, kezemre juttatta. Igy tehát Elfelejthetetlen Édes Atyám kivánságát én is szentül akarom teljesiteni, de mivel annak ugyan végsö akarattya vala, hogy az oda helyheztetendö Plébánusnak lelki vigasztalásábul ne tsak egyedül a Baki hanem a Tüttösi Jobbágyi is, kik az emlitett Majoratusnak szinte egy részét teszik, részesülhessenek: kivánnám tehát hogy ezen dolog oly módon intéztetne ell, hogy ezen utolsó helység az elsöhöz mint Filialis kapcsoltatna — Baki keresztényi hivek valami 550, a Tüttösiek 250 Lelekböl állanak igy öszvössen derék egy Plébániát fognak tenni. Ezen oda kaptsolás által a fundálandó Plébánia nyerni fog mert ket helység tsak ugyan több Munkákat és adózásokat tehet mintsem egy, de a mostani Plébániáknak vesztesége sem lesz éreszhetö, mert a Csatári akkor is még négy helységböl és valami 1700 Lélekböl állana; Tárnoki pedig 1200 Lakósokat nyoltz helységgel tartana meg: azonban leg többet nyernének a kérdésben lévö két helységek hivei, mert most mintegyik az Anyátol 1 ½ órányi meszszeségre vagyon akkor pedig Tuttosiek már fél órányira lelki vigasztalást nyerhetnének.

Hanem úgy látszatik még is, hogy Bak és Tűttösnek egyesülése1 miat valamellyes ámbátor nem nagy akadály fogja magát elöl adni, t. i.2 hogy az első helység a Veszprémi a második pedig a Szombathelyi megyéhez tartozik: azomban tellyes reménységem vagyon az eránt, hogy ezen tárgyat Kegyelmes Uram nagy böltsessége szerint Méltóságos Kurbélyi Eö Nagyságával minden részeknek tellyes bé elégedésére fogja végezni, és ugyan azon okból Ehhez tellyesen hasonló egy irást botsájtottam maj nap Veszprémbe is. Mennél előbb pedig Méltóságtok ezen kérdést elvegeznék annál jobban szeretném, mert boldog emlékezetü Kegyes Atyámnak utólsó kinyilatkoztatott akarattyát annál elöbb tellyesithetném.

Ezzel betses és kegyes válaszát Nagy Méltóságodnak alazatossan ki kérvén (melly Martius végéig az én nevem alatt Bétsbe utasitandó volna kesöbb pedig, mivel ez én hol létem, mint Katonáé nem mindenkor lehet Excellentiád elött esméretes, leg bátorságosabb leszen a Leveleket két boríték alatt Sopronba Liebenberg János Directoromhoz utasitani, ki mind a hollétemet mindig tudni fogja, mind pedig azon esetre, hogy ha a sors engemet Kedves Hazámból kivinne annál a Szükséges intézeteket meg hagyom, hogy azon esetre, is ezen dolog halladék nélkül folytathasson) boldogult Édes Atyámat pedig Nagy Méltóságodnak ájtott emlékezetibe és magamat Kegyes Jóvoltába ajánlván állandó nagy tisztelettel maradok Nagy Méltóságodnak alázatos szolgája Gróf Széchényi István m. p.3

Bétsben 22dik Febr 1821. Gf. Széchényi István m. p.3

1 Törölve egy szó.

2 tudni illik

3 manu propria, latin: saját kezűleg.

a Gr. Széchényi Ferenc gondosan ügyelt arra, hogy az uradalomra a baki templom miatt hallgatagon patronatusi kötelezettség ne háramoljék. A midőn 1820 tavaszán Pirity György csatári plébános tűzifát és rétet kért az uradalomtól, a gróf 50 forint segélyt amott a plébánosnak. Arra, hogy Bakon templomot építsenek és plébániát létesítsenek Komáromy József plébános 1818. november 15-i levelével tette meg az első lépést. Széchényi vallásos lelke ez ügyet kedvezően fogadta. Az új templom alapkövét 1822. május 6-án tették le és 1824. március 2-ra készült el, 14258 forintba került. Fenntartásáról az özvegy grófné 1824. január 13-án 5600 forint alapítványt tett le, illetőleg ezen összeg 5 %-ának a mondott célra való fordítására kötelezte a pölöskei uradalom mindenkori tulajdonosát, Széchényi István gróf az alapítólevélre a következőket írta: Tisztelt jó anyámnak fenn kitétetett rendelését elfogadom köszönettel, és azt mindenképpen tökéletesen teljesíteni fogon, mellyre magamat, vagy utánam következő pölöskei uradalomnak birtokosait kötelezem. Bécsben, január 13-dik napján 1824.