image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Pest
Dátum 1828. március 19.
Nyelv magyar
Címke akadémia tudós társaság írás birtok kastély pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4222/9.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom! Levelét vettem ’s örülök, ha a’ ’Lovakrul’ készült munkával megelégszik. Báro Wenckheima azt mondja ’hogy furcsa elmefuttatás, rapsodia ’s hogy a’ praxisba ki nem vihető ’s a’ t. A’ mit az Önnrül ir, az is jó esik nekem, mert a’ Maga ’s a’ Kegyed helyett kell valamit találni, ha törik is, szakad is. […]

Liebenberg János

Kedves Barátom! Levelét vettem ’s örülök, ha a’ ’Lovakrul’ készült munkával megelégszik. Báro Wenckheima azt mondja ’hogy furcsa elmefuttatás, rapsodia ’s hogy a’ praxisba ki nem vihető ’s a’ t.

A’ mit az Önnrül ir, az is jó esik nekem, mert a’ Maga ’s a’ Kegyed helyett kell valamit találni, ha törik is, szakad is.

A’ Tudós Társaság tárgyában már 3 Ülésünk volt.b Én minden jót reménylek. Többek közt azt is decidáltuk,1 hogy az ajánlásainknak kamatja csak azon naptul fognak folyni, midőn az egész Intézet a’ Király helybenhagyását megnyerte legyen. Mindazonáltal sok Tudósnak a’ mostani Kiküldötség körébül pénze nincs, ’s igy Anticipando Diurnumokra2 660 ft pengőbe fizettem, melly Summa később a’ fizetendő részböl levonatni fog. Ezt ad Notitiam.3 Lajos Bátyámtul kaptam a’ Czenki Canalis dolgában feleletet; mindent simpliciter denegal4 ’mert a Vármegye Ingenieurje azt állitja, hogy a’ legkisebb Változás is nem csak a’ Horpácsi, hanem a’ Czenki Uraságnak is káros volna – hogy Czenken nem segíthet senki ’s a’ t.

De hát Barátom a’ Jövedelmekröl micsoda Dispositiokat5 teszünk? a’ Gyapju eladásárul nem tett még semmi Rendelést? Lajos Bátyám már eladta 61 ftért.6 Pál Bátyám pedig 75 ftért.6 Tegyen e tárgyban, a’ mit legczélarányosabbnak gondol; én egészen meghatalmazom.

A’ mi a’ Czenki épitést illeti, a’ Lajos Bátyám Negativája7 szándékomat ingadoztattja. ’S hát birkákat venni mikor fog? Fog e vagy nem? Irjon mind ezekrül. Általjában arra kérem, hogy Gazdaságbeli tárgyakrol közöljön némellykor valamit, mellyek Leveleiben alig találtatnak.

A’ Czenki Ménesnek egy része most itt van, eo ipso8 a’ Kölcségek Czenken olly nagyok mint az előtt nem lehetnek, s még is a’ Holnapi Extractusokba9 látom, hogy Sahlender Tamásc igen sokat költ, tekintse ezt szorosan ’s közerül. Én itt csak nem több pénzt költök, mint a’ mit költeni szándékom volt.

Batthyányi Gustavd megharagitott, ’s azért azon két Lovat, mellyet néki eladtam, visszavettem. Az Obligatorialis10 Önn nála vagyon? Ketté szakitva küldje kezemhez. Szeretném hogy ha dolgait ugy intézhetné hogy Tavaszkor ide jönne, vagy pedig Pályafutáskor.e Én legnagyobb hasznát vehetném, ha 1ő Májusban volna itt.

Dolgaim minden nap szaporodnak. Éjjenként mindazonáltal egy uj munkán dolgozgatok, mellynek Titulusa már kész ’s ime ez ’Emberekrül’11 vagy ’Boldogság Alapjai’f

Isten védje

Széchenyi

19 Marz 1828 Pest

1 Latin: eldönt

2 Latin: megelőlegezett napidíj

3 Latin: értesítésül

4 Latin: egyszerűen letagad

5 Latin: rendelkezés

6 forintért

7 Latin: ellenzés, tagadás

8 Latin: tehát

9 Latin: kivonat

10 Latin: kötelezvény

11 Eddig Ludovich István írása, utána Széchenyié.

a Wenckheim József báró (1778‒1860)

b Az 1827. évi 11. törvénycikk értelmében kiküldött bizottság 1828. március 15-én kezdte meg munkáját, és április 17-ig üléseztek, Teleki József ekkor adta át a nádornak a bizottság által kidolgozott alapszabályokat, amelyre az uralkodói jóváhagyás 1831. január 28-án érkezett meg.

c Sahländer, Thomas (1788‒1855) Széchenyi ménesmestere. 1821-ben szerződött Széchenyi Istvánhoz állatorvosnak és ménesmesternek Nagycenkre. Többször jártak együtt Angliában lovakat vásárolni. Később Széchenyitől József nádor, majd István nádor szolgálatába került, a nádori intézmény 1848-as megszűnésével nyugdíjba ment.

d Batthyány-Strattmann Gusztáv herceg (1803‒1883) ‒ Vas vármegye örökös főispánja, Batthyány Kázmér (1807‒1854) bátyja, 1838-ban Angliába költözött, birtokait öccsére bízta.

e 1828-ban május 20. és június 10. között hét versenynapot tartottak.

f Készülő Hitel című munkájára utal.