image-default-image
Címzett Schwarz József
Írás Helye Nagycenk
Dátum 1823. április 24.
Nyelv német
Címke plébánia
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/251.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

No 168 Prot. Direct. 18231a A Plébániának fundationalissa szerint kutat a Hegyen készitteni vagy ahoz concurrálni a M2 Uraság éppen nem tartozik, és arra a Jobbágyság sem kötelezte magát; és ugyan azért leg jobban cselekedne Plébános Ur, hogy ha a mint a Praedecessori a nélkül el voltak, ő is uj terhet a községre nem vonna: […]

Schwarz József

No 168 Prot. Direct. 18231a

A Plébániának fundationalissa szerint kutat a Hegyen készitteni vagy ahoz concurrálni a M2 Uraság éppen nem tartozik, és arra a Jobbágyság sem kötelezte magát; és ugyan azért leg jobban cselekedne Plébános Ur, hogy ha a mint a Praedecessori a nélkül el voltak, ő is uj terhet a községre nem vonna: mindazonáltal, hogy ha boldogságára azon kutat oly szükségesnek véli és a Község a munkát és kéz pénzbeli költségeket önkint meg akarná tenni, én is a Téglákat egy Conditio alatt resolválom, t. i. hogy előbb reversalist adgyon magáról, hogy a melly földeket a község a Templom számára müvel, és a mellyek nem Fundationálisok, hanem több öreg lakosoknak vallásokbol a Templom számára meg vásárlott, el hagyott szöllökbül formállattak, és azok az előtt Hegyvám és Dézma alatt lévén, utóbb azoktol, a mint azt a gazdaságbeli Tisztekk3 számadásai mutattják esztkint4 valamellyes pénz fizettetett, ugy utóbb is a két holdtol öszvessen esztkint3 30 x sokat fizetni fog.

Sig.5 Czenk 24a Aprilis 823

Széchenyi

Fa is fog azon esetre adattatni annyi, a mennyi a koszorúhoz szükséges. – A mi pedig a Praedecessorának járt Segedelmet illeti, azt az kegyes Atyám a Cassájábul resolválván, azzal szabadon disponálhatott.

Sig.4 Czenk 24a Aprilis 823

1 Csak az aláírás sajátkezű. (Viszota Gyula jegyzete.)

2 Méltóságos

3 Tiszteknek

4 esztendőnkint

5 Signum

a Schwarz József az 1822. december 29-i kérelmére kapott elutasítás után újabb megható és alázatos kérvénnyel fordult Széchenyihez. Most már 1823. február 5-én nem a 85 forintot kérte, hanem csak téglát és fát. A kérvényben hivatkozott arra, hogy a bozi plébános … előbb utóbb … (?)