image-default-image
Címzett Kubinyi Gáspár
Írás Helye Pest
Dátum 1828. június 28.
Nyelv magyar
Címke kaszinó
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/461.
Közlés Helye Uj Nemzedék 1941. 6. sz. 3.
Minősítés Nyomtatásban
Tartalmi Kivonat

Tekintetes elsö Al Ispány Ur!a A’ Pesti Casino Választottsága nevében arra bátorkodom a Tettes1 Urat figyelmetessé tenni, hogy Februárius 3-dikán és 10-dikén tartott közülések meghatározásai és észrevételei szerint, mellyek az ide mellékelt kis könyvecskében feltaláltatnak, minden Tag a maga Részének az esztendö elsö felében Praznovszky József Urnálb (a’ Mélt. Gróf Károlyi Házban) vagy Kappel Fridrik […]

Kubinyi Gáspár

Tekintetes elsö Al Ispány Ur!a

A’ Pesti Casino Választottsága nevében arra bátorkodom a Tettes1 Urat figyelmetessé tenni, hogy Februárius 3-dikán és 10-dikén tartott közülések meghatározásai és észrevételei szerint, mellyek az ide mellékelt kis könyvecskében feltaláltatnak, minden Tag a maga Részének az esztendö elsö felében Praznovszky József Urnálb (a’ Mélt. Gróf Károlyi Házban) vagy Kappel Fridrik Urnálc (a Bálványok utszájában tulajdon házánál) lefizetésére kérettetik.

Az emlitett Intézet Alapja mind erösebben állani, ’s kellemetessége ’s haszna mind szembetünőbben kezdi magát kimutatni. Már a borok tárgya ugy a Lovaké a’ versenezések által mind jobban kifejeződik; majd a’ birka és szarvasmarha és Hazánknak egyébb más javai fognak ezen Intézet által felvilágositatni, ’s köz hirül adatni, hogy ezen tárgyakban ’a szerencsésebb s ügyesebb Gazdák köz megtisztelést nyerjenek és Követőket találjanak; a Hátra maradtak pedig elöre haladni iparkodjanak ’s. ’a. t.

Ezen Centrumból, mellyet már most minden hitü, minden rendü ’s minden gondolkozásu, – a ki a’ Közjóra törekszik, – megkedvel ’s megszeret, idövel hazánkra nézve sok jó fog háramlani. A hálaadatos Maradék pedig áldani fogja Felállitóit ’s azok köztt a Tettes1 Urat is, kik nem a maguk hasznok ’s gyönyürüségek (mert mi haszna ’s gyönyörüsége van Tettes Urnak a Pesti Casinóból?) hanem Hazájok disze elémozditása végett járultak adakozó kezekkel az Ország Oltárához.

Engedje a’ Tettes Ur, hogy magamat szives indulatjába ajánljam, mellyel maradok

A’ Tettes1 elsö All Ispány Urnak

alázatos szolgája

Pesten Junius 28-dikán 1828

Gróf Széchenyi István2

1 Tekintetes

2 A levél csak nyomtatásból ismert, a kézirattári jelzet alatt a lapból kivett oldal található Viszota Gyula feljegyzéseivel. (Ennek további jelentősége, hogy az Uj Nemzedék című folyóirat, ami 1913 és 1944 között jelent meg, 1914-es évfolyama ma már hiányzik.)

a Kubinyi Gáspár (1773‒1838) Liptó vármegye táblabírája, országgyűlési követe, majd első alispánja.

b A Casino pénztárnoka.

c Kappel Frigyes pesti nagykereskedő.