image-default-image
Címzett Odescalchi Ágoston herceg
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. április 18.
Nyelv magyar
Címke kaszinó lóverseny
Őrzés Helye MNL OL P 625 B sorozat No. 97.
Közlés Helye Bácskai 7–8.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom!a Bátorkodom ezennel rövideden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casino eránt — melynek felállítására te is oly szíves voltál hogy egy Actiára magadot alá irtad – egész mái napig tétetett, és mit volna szükséges ezen tárgyra nézve továbbá tenni? 164 Actiára már vagyon aláirás és lehet reményleni, hogy még 36 Actiákra Aláírók fognak […]

Odescalchi Ágoston herceg

Kedves Barátom!a

Bátorkodom ezennel rövideden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casino eránt — melynek felállítására te is oly szíves voltál hogy egy Actiára magadot alá irtad – egész mái napig tétetett, és mit volna szükséges ezen tárgyra nézve továbbá tenni?

164 Actiára már vagyon aláirás és lehet reményleni, hogy még 36 Actiákra Aláírók fognak találkozni, ’s igy a’ 200 Actiak, mellyeknek ebbeli száma azomban is a’ Casino felállítására megállapittatott, el fognak kelni.

Minthogy azon idő, melyben az Ország Gyűlésének vége lesz, már meg vagyon határozva,b tehát a pénz lassanként incassaltatik.1

Pesten, a’ honnan én egynehány napok előtt érkeztem meg ide,c már fel vagyon véve egy lakás folyó 1827iki Aprilis 24étől 1828iki április 24ikéig 800 forintért Conventiós Pénzben. — A’ legszükségesebb mobiliák, ugy az elkerülhetetlenül meg kivántató házi eszközök meg vannak rendelve, mellyek 1200 forintnál Conv.2 Pénzben nem igen fognak többe kerülni. —Maga a’ Casinó Május közepéig annyira el fog készülni hogy abba akkor kiki bémehet.

Mind ezek a’ te betses hozzájárulásod nélkül történtek meg; én és több Barátim kénytelenitettünk magunk hatalmunkbol munkálódni, mert nem is vala lehető az Ország Gyűlése sokféle Tárgyainak folyamatja miatt gyakran öszve jönni, értekezni, és mind azon külömböző gondolatokat, ’s plánumokot, mellyek az efféle új Intézetek felállításánál kifejtődni szoktak, egy kívánságba, és egy akaratba egyesiteni.

Egy múlatóhely tehát, melyben minden pallérozottabb, Pesten lévő tartózkodása ideje alatt vagy ottan leendő által útazása alkalmatosságával magát kellemetesen múlathatja, felállittatott; — De sem azon mód eránt, mely szerint ennek fenntartatni kelletik, sem ennek gazdaságbeli, vagy más elrendelésére nézve semmi sints jövendőre nézve ugy megállapítva, hogy az változást ne szenvedhetne; — mind azt, a’ mi eddig ezen tárgyra nézve történt, ugy kell tekinteni, mint provisorie tett rendeléseket – és mindenik Actionariusnak,3 természetesen szabadságában áll, arrol rendelést tenni, hogy az ő ide adott pénze mely módon fordittasson a’ Czélnak elerésére?

Kérlek azért bizodalmason, ne terheltessél a’ leg közelebb reánk jövö Junius elején Pesten személyesen megjelenni, hol az akkor tartandó Pálya–futtatások tekéntete is becses jelenlétedet kivánatossá teszi. — Azon Actionariusok, kik akkor Pesten jelen lesznek, mindazt, a’ mi a’ Casinot érdekli, magok elhatározhattják.

Azon Actionariusok, a’ kik akadályoztatnának a’ most érdeklett időre Pesten személyesen megjelenni, természetesen a’ többi jelen lévő Actionariusok végzéseihez fogják magokat alkalmaztatni.

Ki egyebaránt becses szívességedbe ajánlott, tisztelettel maradok

Te néked

Posonban Aprilis 18kán 1827d

Szives barátod

Gróf Széchenyi István4

1 Latin: beszed.

2 Conventiós

3 Javított szó.

4 Csak az aláírás saját kezű.

a Odescalchi Ágoston herceg (1808‒1848)

b Az 1827. március 24-i elegyes ülésen hirdették ki, hogy az országgyűlés május 19-én fejeződik be. SzIN 3. 140.

c 1827. április 17-én hajnalban érkezett Pozsonyba Andrássy Györggyel. SzIN 3. 148.

d Széchenyi ezen a napon több brátjához azonos tartalmú levelet küldött, amelyben felkérte őket, hogy a lóversenyek idejére menjenek Pestre, mert akkor alakul meg a kaszinó is. Lásd a Viczay Károlyhoz, Felsőbüki Nagy Pálhoz, Szirmay Istvánhoz, Somssich Pongráchoz és Wartensleben Károlyhoz intézett leveleket is.