image-default-image
Címzett Szirmay István
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. április 18.
Nyelv magyar
Címke kaszinó lóverseny
Őrzés Helye OSZK Kézirattár Levelestár
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Méltóságos Gróf!a Bátorkodom a’ Méltóságos Grófot ezennel rövideden tudósitani arról, a’ mi a’ Casinó eránt – mellynek felállítására a’ Méltóságos Gróf is egy Actiára magát alá irni méltóztatott, – egész mai napig tétetett, és mit vólna szükséges ez tárgyra nézve tovább tenni? Már 164. Actiára vagyon aláírás, és lehet reményleni, hogy még 36. Actiára aláírók […]

Szirmay István

Méltóságos Gróf!a

Bátorkodom a’ Méltóságos Grófot ezennel rövideden tudósitani arról, a’ mi a’ Casinó eránt – mellynek felállítására a’ Méltóságos Gróf is egy Actiára magát alá irni méltóztatott, – egész mai napig tétetett, és mit vólna szükséges ez tárgyra nézve tovább tenni?

Már 164. Actiára vagyon aláírás, és lehet reményleni, hogy még 36. Actiára aláírók fognak találkozni, igy a’ 200. Actiák, mellyeknek ebbeli száma azomban is a’ Casino felállitására megállapittatott, el fognak kelni.

Minthogy azon idő, mellyben az Ország Gyűlésének vége lesz, már meg vagyon határozva,b tehát a’ pénz lassanként incassáltatik.1

Pesten, a’ honnan én egynéhány napok előtt érkeztem ide visza,c már fel vagyon véve egy lakás folyó 1827ki Aprilis 24től 1828ki Aprilis 24ig 800 forintokért conv:2 pénzben. ’A legszüksegesebb mobiliák, úgy az elkerűlhetetlenűl megkívántató házi eszközök meg vannak rendelve, mellyek 1200 foriátoknál conv:2 pénzben nem igen fognak többe kerülni. – Maga a’ Casino Május közepéig annyira el fog készülni, hogy abba akkor kiki bémehet.

Mind ezek a’ Méltóságos Gróf betses hozzájárúlása nélkűl történtek meg: én és több Barátim kéntelenittettünk, magunk hatalmunkból munkálódni, mert nem is vala lehető az Ország Gyűlése sok féle tárgyainak folyamatja miatt Gyakran öszve jönni, értekezni és mind azon külömböző gondolatokat, ’s Plánumokat, mellyek az efféle új Intézetek felállitásainál kifejtődni szoktak, egy kívánságba, és egy akaratba egyesiteni.

Egy mulató-hely tehát, melybe minden pallérozottabb, Pesten lévő tartózkodása ideje alatt, vagy ottan leendő általutazása alkalmatosságával magát kellemetesen mulathatja, felállíttatott; – De sem azon mód eránt, melly szerént ennek fenntartattni kelletik, sem ennek Gazdaságbeli, vagy más elrendezésére nézve, semmi sints jövendőre nézve úgy megállapítva hogy az változást ne szenvedhetne; – mind azt a’ mi eddig ezen tárgyra nézve történt, úgy kell tekinteni, mint provisorie tett rendeléseket, és mindenik Actionariusnak természetesen szabadságában áll arról rendelést tenni, hogy az ö ide adott pénze melly módon fordittasson a’ czélnak elérésére.

Kérem azért a’ Méltóságos Grófot egész bizodalommal, méltóztasson a’ legközelebb reánk jövő Junius elején Pesten személlyesen megjelenni; hol az akkor tartandó Pályafuttatások tekéntete is betses jelenléttét kivánatossá teszi. – Azon Actionariusok, kik akkor Pesten jelen lesznek mind azt, a’ mi a’ Casinot érdekli, magok elhatározhatják.

Azon Actionariusok, a’ kik akadályoztattván a’ most érdeklett üdőre Pesten személyesen megjelenni, természetesen a’ többi jelen lévő Actionáriusok végzéseihez fogják magokat alkalmaztattni.

Ki egyébaránt a’ Méltóságos Gróf nagyra betsült szivességében ajánlott, tellyes tisztelettel maradok

’A Méltóságos Grófnak

Posonyban Aprilis 18kán 1827d

alázatos szolgája

Gr.3 Széchenyi István4

1 Latin: beszed.

2 conventiós

3 Gróf

4 Csak az aláírás saját kezű.

a Szirmay István (1794–1857) császári királyi kamarás, a Szent István rend kiskeresztese, császári királyi alezredes.

b Az 1827. március 24-i elegyes ülésen hirdették ki, hogy az országgyűlés május 19-én fejeződik be. SzIN 3. 140.

c 1827. április 17-én hajnalban érkezett Pozsonyba Andrássy Györggyel. SzIN 3. 148.

d Széchenyi ezen a napon barátaihoz azonos tartalmú levelet küldött, amelyben felkérte őket, hogy a lóversenyek idejére menjenek Pestre, mert akkor alakul meg a kaszinó is. Lásd a Felsőbüki Nagy Pálhoz, Somssich Pongráchoz, Odelschachi Ágostonhoz, Viczay Károlyhoz és Wartensleben Károlyhoz intézett leveleket is.