image-default-image
Címzett Vay Ábrahám
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. május 1.
Nyelv magyar
Címke színház országgyűlés kaszinó lóverseny akadémia tudós társaság
Őrzés Helye DM Lsz. 28-17.640.
Közlés Helye Storno 12–14.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom! Igen igen kérlek bocsáss meg, hogy leveledre még nem feleltem, s hogy más keze által iratok most, de annyi a’ dolgom, hogy töled bizonyosan engedelmet érdemlek. A mi a Miskólczi Szinjátékot illeti: beszéllettem már Eszterházy Mihálal,a Andrássy Györgyel,b Károlyi Györgyel,c Eszterházy Károlyald Gróf Batthyányival,e Wesselényivel, és Gróf Csákÿval,f ugy a’ mit azt néked […]

Vay Ábrahám

Kedves Barátom!

Igen igen kérlek bocsáss meg, hogy leveledre még nem feleltem, s hogy más keze által iratok most, de annyi a’ dolgom, hogy töled bizonyosan engedelmet érdemlek.

A mi a Miskólczi Szinjátékot illeti: beszéllettem már Eszterházy Mihálal,a Andrássy Györgyel,b Károlyi Györgyel,c Eszterházy Károlyald Gróf Batthyányival,e Wesselényivel, és Gróf Csákÿval,f ugy a’ mit azt néked jelentettem a’ mult eszt.1 Decz 29én irt levelemben.g

Magunk közt mondván, hogy mind ezekben a’ most emlittettekben a’ buzgó hazafiuság; de nem oly igen szoros a rendtartás — mennyi a’ jó akarat — kevesebb a’ tehetség: nagyok2 ámbár Jószágaik, de magad is tudod, hogy mily nehezen lehet meriteni egy oly kutból2 a’ melybül már sokat meritettek, s mind egyre merittenek.

Szeretném én azt, hogy Te ezeknek az emlittetteknek magad, vagy hogy ha erre alkalmatosság van, Borsod vármegyének Rendei nem ám provocalva, egy pár sort irnának, ugy a’ dolognak semmi nehézsége nem vólna. – én részemrül nem neheztelném azután a’ dologban a legutolsó Coup des Mains3 adni.

Te tudod, hogy én a’ Subscriptionak4 mily nagy barátja vagyok, mert meg vagyok gyözödve, hogy száz vagy ezer ember egy oly dolgot könnyen végbe vihet, a’ mely egy magános embernek lehetetlen, azért én minden figyelmemet arra forditom, hogy p. o.5 technicai, kereskedésbéli, tudományos dolgokban etc etc. a Spiritus associationist6 mindég jobban és jobban Hazámfiaiba inculcallam.7

Menyit kezdettünk már el Csak ezen a Diétán is! —8 és menyi tárgyakban vóltam én vóltam a’ Csábitó, úgy hogy mind azon ifjak, és jelesebb Mágnásaink, a’ kikre nekem egy kis kifogásom van, tölem már félni kezdenek, mert mindég csak egy subscriptionalis listával kezemben szemlélnek; – már magad mond meg Barátom, jó volna e az, hogy ha mind ezek a’ melyiket emlittek lassankent reám nézve elhidegednének, ’s mostani szük időben nem félnek e némelyek az incassalandó embertől csak nem annyira mint egy veszett kutyától?

A Casinó eránt vetted tudom levelemet, ha csak lehet jöjj Pestre akkor, annal az idő pontnak mi Hazánkra nézve nagy hasznát láthatjuk. Sapienti pauca.9

A’ Pálya futások már Bécsben kezdődtek, egy ezüst billikomot10 egy Magyar gyerek egy magyar lovon ülvén nyerte el. —11

’S hát mit mondasz az Academiáról? — Én ezen tárgyról most részletekre nem akarok veled bocsájtkozni, de meg vallom, hogy nagyon rozsa szinüen látom a jövendőt,12 már nem tudom, hogy miért látok ugy, a lelkemnek belső béke teszi e azt, vagy hogy az jövendő bizony csak rózsa szinű és piros.

Isten áldjon meg.

1 esztendő

2 Utólag beszúrva.

3 Francia, itt: lökés.

4 Latin: hozzájárulás.

5 példának okáért

6 Latin: az egyesület szelleme.

7 Latin: kényszerít.

8 Törölve öt szó.

9 Latin: okos ember kevés szóból is ért.

10 serleg

11Törölve egy szó.

12 Utólag betoldva.

a Eszterházy Mihály gróf (1794‒1866) Széchenyi katonatársa, barátja.

b Andrássy György (1797‒1872) Széchenyi barátja.

c Károlyi György gróf (1802‒1877), Széchenyi barátja.

d Eszterházy Károly (1799‒1856) Tolna vármegye (1837‒1845), majd Győr vármegye főispánja (1845‒1848).

e Valószínűleg Batthyány Antal gróf (1762‒1828) Vas vármegye főispánja. Az állam 1813-ban tőle vásárolta meg azt a telket, amelyen később a Nemzeti Múzeumot felépítették. Batthyány Kázmér (1807‒1854) édesapja.

f Gróf Csáky István Helytartótanácsi tanácsos.

g Lásd 1826. december 29. Vay Ábrahámhoz.