image-default-image
Címzett Viczay Károly
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. április 18.
Nyelv magyar
Címke kaszinó lóverseny
Őrzés Helye Ismeretlen
Közlés Helye Irodalomtörténeti Közlemények 1939. 4. sz. 373–374.
Minősítés Nyomtatásban
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom!a Bátorkodom ezennel rövideden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casino eránt, — mellynek felállítására te is olly szíves voltál, hogy egy Actiára magadat aláírttad — egész mai napig tétetett, és mit vólna szükséges ezen tárgyra, nézve továbbá tenni. 164 Actiára már vagyon aláírás, és lehet reményleni, hogy még 36 Actiákra Aláírók fognak találkozni, […]

Viczay Károly

Kedves Barátom!a

Bátorkodom ezennel rövideden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casino eránt, — mellynek felállítására te is olly szíves voltál, hogy egy Actiára magadat aláírttad — egész mai napig tétetett, és mit vólna szükséges ezen tárgyra, nézve továbbá tenni.

164 Actiára már vagyon aláírás, és lehet reményleni, hogy még 36 Actiákra Aláírók fognak találkozni, ‘s így a’ 200 Actiák, melyeknek ebbéli száma azomban is a’ Casino felállítására megállapíttatott, el fognak kelni.

Minthogy azon üdö, mellyben az Ország Gyűlésének vége lesz, már meg vagyon határozva,b tehát a’ pénz lassankint incassáltatik.1

Pesten, a’ honnan én egynéhány napok előtt érkeztem meg ide,c már fel vagyon véve egy lakás folyó 1827ki Aprilis 24től 828ki Aprilis 24ig 800 ftkért2 conv.3 pénzben. — A’ legszükségesebb mobiliák, úgy az elkerülhetetlenül megkivántató házi eszközök meg vannak rendelve, mellyek 1200 ftoknál4 conv.3 pénzben nem igen fognak többe kerülni. — Maga a’ Casino május közepéig annyira el fog készülni, hogy abba akkor kiki bé mehet.

Mind ezek a’ te betses hozzájárulásod nélkül történtek meg, én és több Barátim kéntelenítettünk magunk hatalmunkból munkálkodni, mert nem is vala lehető az Ország Gyűlés sok féle tárgyainak folyamatja miatt, gyakran öszvejönni, értekezni, és mind azon külömböző Gondolatokat, ’s Plánumokat, mellyek az efféle új Intézetek felállításánál kifejtődni szoktak, egy kívánságba, és egy akaratba egyesíteni.

Egy mulató-hely tehát, mellyben minden pallérozottabb, Pesten lévő tartózkodása üdeje alatt, vagy ottan leendő általutazása alkalmatosságával magát kellemetesen mulathatja, felállíttatott. — De sem azon mód eránt, mely szerint ennek fenntartattni kelletik, sem ennek gazdaságbéli, vagy más elrendelésére nézve semmi sints jövendőre nézve úgy megállapítva, hogy az változást ne szenvedhetne, — mind azt, a’ mi eddig ezen tárgyra nézve történt, úgy kell tekinteni, mint provisorie tett rendeléseket, és mindenik Actionáriusnak természetesen szabadságában áll arról rendelést tenni, hogy az ö ide adott pénze mely módon fordíttasson a’ czélnak elérésére.

Kérlek azért bizodalmasan, ne terheltessél a’ legközelebb reánk jövő Június elején Pesten személyesen megjelenni, hol az akkor tartandó Pályafuttatások tekintete is betses jelenléttedet kivánatossá teszi.

Azon Actionáriusok, kik akkor Pesten jelen lesznek, mind azt a’ mi a’ Casinót érdekli, magok elhatározhatják.

Azon Actionáriusok, a’ kik akadályoztattnának a’ most érdeklett üdőre Pesten személyesen megjelenni, temészetesen a’ többi jelen lévő Actionáriusok végzéseihez fogják magokat alkalmaztattál. Ki egyébbaránt betses szívességedben ajánlott, tisztelettel maradok

Te néked

Posonyban Aprilis 18kán 1827.d

szíves barátod

Gr.5 Széchenyi Istváne

1 Latin: beszed.

2 forintokért

3 conventiós

4 forintoknál

5 Gróf

a Viczay Károly (1802–1867) császári királyi kamarás.

b Az 1827. március 24-i elegyes ülésen hirdették ki, hogy az országgyűlés május 19-én fejeződik be. SzIN 3. 140.

c 1827. április 17-én hajnalban érkezett Pozsonyba Andrássy Györggyel. SzIN 3. 148.

d Széchenyi ezen a napon barátaihoz azonos tartalmú levelet küldött, amelyben felkérte őket, hogy a lóversenyek idejére menjenek Pestre, mert akkor alakul meg a kaszinó is. Lásd a Felsőbüki Nagy Pálhoz, Somssich Pongráchoz, Odelschachi Ágostonhoz, Szirmay Istvánhoz és Wartensleben Károlyhoz intézett leveleket is.

e A levelet Gálos Rezső közli a Viczay család hédervári levéltárából.