image-default-image
Címzett Zala vármegye
Írás Helye Pozsony
Dátum 1826. július 19.
Nyelv magyar
Címke akadémia tudós társaság
Őrzés Helye SOM K.2013.10.36.
Közlés Helye Storno 9–10.
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Tekéntetes Karok, és Rendek! Hogy Hazánknak boldogsága, és Nemzetünknek valódi léte leg inkább a’ Tudományokk, és honnyi nyelvünknek terjesztésétől függ, a’ mint ezt hozzám irott betses levelekbena érdekelni méltoztatnak, senki jobban által nem látja, mint én, azért is a’ mint talán a’ Tek.1 Karok és Rendek is tudják, én egy esztendei Jövedelmemet egy Magyar Academiának […]

Zala vármegye

Tekéntetes Karok, és Rendek!

Hogy Hazánknak boldogsága, és Nemzetünknek valódi léte leg inkább a’ Tudományokk, és honnyi nyelvünknek terjesztésétől függ, a’ mint ezt hozzám irott betses levelekbena érdekelni méltoztatnak, senki jobban által nem látja, mint én, azért is a’ mint talán a’ Tek.1 Karok és Rendek is tudják, én egy esztendei Jövedelmemet egy Magyar Academiának felállitására már fel ajánlottam. — Én gondolkozásom módja szerént Zala Vármegyének igazi elömenetelét, és boldogságát nem Zala Vármegyének magának elömenetelében, hanem egész Magyar Országnak felemelkedésében keresem. – Ditseretes ugyan Gróf Festetits Lászlónakb ajánlása, melly szerént ezen Vármegyében egy Bibliothecat felállitani kiván, és én meg vagyok arrol gyözettetve, hogy ő éppen ugy, mint én, a’ közjóra törekedik, hanem hogy ezen tárgyban kijárt czél elérőbb uton? Ő e? vagy én? azaz: ha magamat ugy merem ki magyarázni, az é, a’ ki egy Háznak bizonyos részeit ékesiti? – vagy az, a’ ki a’ még ugy sem épült Háznak fundamentomát rakja? az meg itélni én a’ Tek.1 Karok, és Rendek böltsességére bizom; a’ sikerét pedig az egy vagy más Intézetnek emberi ész előre nem láthatja, az az Isteni gondviseléstől függ! — és Gróf Festetits László valamint én is, kiki a’ maga bélátásának,2 és előre látásanak ereje szerént tselekedvén, meg nyugtatott lelki esmérettel lehet, hogy el nem mulatta ebben a’ tárgyban Hazájához való kötelességét némű némű képpen tellesiteni.

Ezeket elöre botsájtván, remenylem, hogy a’ Tek.1 Karok és Rendek minekutána az én ajánlásomnak nem éppen kis voltát esmérik, esmérik a’ mostani időnek szükét, és bizonyossan magok sem akarják, hogy én tehetségemen fellyül terheket birjak, reám neheztelni nem fognak, hogy ha ezen Intézet felállitásában most semmi részt venni nem akarok.

Mellyekkel betses szivüségekbe, ’s barátságokba ajánlott telljes tisztelettel maradok. — Pozsonban 19. Juli 1826.c

1Tekintetes

2 Törölve két szó.

a A levél ismeretlen.

b Festetics László gróf (1786‒1846), Széchenyi unokabátyja.

c Protocollum Correspondiarum pro anno 1826, amely tartalmazza Széchenyi 1826. február 15. és június 19. között Hertelendy Györgyhöz, Bereg, Somogy, Sopron és Zala vármegyékhez intézett leveleinek fogalmazványait, amelyekben az akadémiai felajánlását üdvözlő levelekre válaszol.