image-default-image
Címzett Wesselényi
Írás Helye Pest
Dátum 1827. augusztus 29.
Nyelv magyar
Címke lovak lóverseny kaszinó érzelmek pénz
Őrzés Helye MTA KIK Kt Ms 4229/419.
Közlés Helye -
Minősítés Másolat
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom, 23ikban itt megérkeztem.a A dolgok úgy mennek, – a mint egy oly Országban mehetnek, mely még nem jött egész életre – vagy a mely már rothadni kezd. — ? — Én dolgaimat leg nagyobb álhatatossággal és el szánt szívvel viszem – és vinni is utobb fogom. Minden érzések bennem meg holtak, s a […]

Wesselényi Miklós

Kedves Barátom, 23ikban itt megérkeztem.a A dolgok úgy mennek, – a mint egy oly Országban mehetnek, mely még nem jött egész életre – vagy a mely már rothadni kezd. — ? — Én dolgaimat leg nagyobb álhatatossággal és el szánt szívvel viszem – és vinni is utobb fogom. Minden érzések bennem meg holtak, s a reménység kevesset ketsegtet már többé – ugy mint a félelem a jövendőtűl nem háborgatt. Az életet már ugy tekéntem, mint egy szomoru de ditső ‒ nagyon terhes, de nagyon szent munkálódást. A gyönyörüségekrűl le mondattam. Tsak ved fel – hogy most hideg vérrel írok Néked, – más dolgokat fogok fojtatni minden figyelmetességgel, minekutána levelemet elvégeztem. És tsak tegnap kaptam a hírt, hogy Cresc1b iszonyuan fel dűlt, és a fejét anyira meg ütötte,c – hogy – daß sie zwar auser Gefahr, aber doch bedenklich ist. — Ez az első levél – talán csak praeparatorium!2 Ne hid pedig, hogy kevessebbet szeretem, — vagy betsülöm! –

Ha a dietának végére gondolkozok – el kelletik szinte pirulnom, hogy magyar vagyok. Errűl majd többet. Enyit se irnék, ha a levelemet a posta vinné – de Bánnfyrad bíztam.

A mit Te mondasz, hogy nints esső nints legelő, nints pénz — szomoru ugyan, de természetes. Én is úgy vagyok. — Ebbül tsak azt lehet tanulni, hogy a negativa gazdaság nálunk most leg jobb. Akár mitsoda apodictice3 mutassa magát a nyereség, mely abbúl a pénzbül hárámlik, a melyet a földbe teszünk — még nem hozza az illendő kamatot. És ne neheztelj — de én azt gondolom, hogy Te igen sokat invesztálsz a jószágidba, „persez–y”.4

Én még 10 nap itt maradok. Az én munkátskám a Ló tenyésztésrűle már készülget. Talán már az idén ki lesz nyomtattva. Bucklef etc. már 14 napja hogy itt van: és már szokik fészkéhez. 6 ló az enyém és más 15 készittődik nála. A pálya subscription5 a Tallérokkal eggyüt már 1100 #. Ma jön Andrásyg Taraultalh Bécsbül. Szinte 16 000 frt.6 pengő incassálva7 van.i Hazámj itt van. — Abban a jelentésben, melyrűl szólsz — ménesemnek minden lova van. „Az it is the case in England.”8 Minden lovamk kótyavetyére megyen. – Egy része el adódik minden áron — a más része pedig tsak ha egy bizonyos árt ér el. ’The9 are going to be bought in again.’10 És igy meg lehet, hogy ménesem tsak kiss vagy talán nagy része adódik el.

Ariell itt van. És fog 30 kanczát a 10 # hágni. Ha 30 kanczát nem találok, visza megyek Czenkre. Manfredet,l a Te fávoritodat meg vette W.11 Lichtenst12m 400 #. Zadigl ki heréltetett – és a más világba vándorlott. Botsás Barátom, hogy ily rosszúl írok, de utoljára egy nyelven se fogok szólani, egy nyelven se fogok írhatni. Azt tudod, hogy Károlyi István, elkeseredvén felesége halálán,n Ménesét el adja.

31. August Pest13o

Károlyi István ménese jobb részét meg tartja. Sok munkám volt vele. 1. Novemb Tarault már fog főzni. 203 Actia14 van ki botsátva. Cr1 egészen jól van. Károlyi licitatiója15 1. 8br van.

Ha lehet, Egyél itt.13 Reád nagy szükségünk van. Z16 Marip nem sokára le betegedik. — Isten veled

Széchenyi17

1 Crescence

2 Latin: előkészület.

3 apodictique, francia: szükségszerű.

4 Francia: látod.

5 Latin: aláírás.

6 forint

7 Latin: beszed.

8 Angol: ez az eset Angliában. Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

9 They helyett.

10 Angol: el lesznek újra adva.

11 Wenzel

12 Liechtenstein

13 Széchenyi aláhúzása egyenes vonallal.

14 Részvény

15 Latin: árverés.

16 Zichy

17 A másolatot Bártfai Szabó László készítette, rajta Viszota Gyula ceruzás javításai, aki vélhetően egybevetette az eredeti kézirattal a másolatot, ezért a a fent közölt szöveg Viszota javításaival készült.

a Naplója szerint 21-én érkezett meg Pestre. SzIN 3. 174.

b Maria Crescentia Caroline Maximiliana von Seilern und Aspang osztrák grófnő (1799-1875). Széchenyi 1818-ban ismerkedett meg vele, de naplójában először csak 1824-ben említi, és 1825 februárjában lobbant iránta szerelemre. Crescence ekkor Zichy Károly (1778-1834) felesége volt, végül bő egy évtizednyi reménytelennek tűnő szerelem után 1836. február 4-én házasodtak össze.

c Naplójában is lejegyezte a sajnálatos eseményt (1827. augusztus 28.). SzIN 3. 175.

d Feltehetően Bánffy László, a Pesti kaszinó tagja.

e Lovakrul című munkája, amely 1828. februárban jelent meg.

f Angol lovásza.

g Andrássy György gróf (1797‒1872) Széchenyi barátja.

h Tarault bécsi vendéglős, akit Andrássy György a kaszinó részére hozott Pestre. SzIN 3. 175.

i A pesti kaszinóban.

j Lásd az 1826. május 1-i levelet.

k Lásd az 1827. július 30-i levelet.

l Lónév.

m Liechtenstein Vencel herceg (1767‒1842) tábornok.

n Károlyi István gróf (1797–1887) első felesége Dillon Georgina grófnő 1827. május 3-án hunyt el.

o A levél keletkezésének évére lásd a kapcsolódó tartalmi jegyzeteket (a, c, e, n, p)!

p Gróf Zichy Lászlóné Széchényi Mária grófnő, 1827. szeptember 26-án született meg Lajos fia.