image-default-image
Címzett Wesselényi Miklós
Írás Helye Pest
Dátum 1828. március 22.
Nyelv magyar
Címke akadémia tudós társaság lovak társasági élet egészség
Őrzés Helye MNL OL P 626–1.–1828.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Leveledre már régen feleltem volna, ha foglalatosságamnak száma, miuta elmentél, nem szaporodott, tehetségem pedig nem kevesedett volna; de gondold csak, hogy valami 12 nap előtta egy lovam ledobott, mellynek következésében még ma sem tudom bal vállomat és karomat mozditani. Nem hiszed, hogy ezen ütés mennyire rendítette meg az ugy is elgyengült egésségemet. De az mindegy, […]

Wesselényi Miklós

Leveledre már régen feleltem volna, ha foglalatosságamnak száma, miuta elmentél, nem szaporodott, tehetségem pedig nem kevesedett volna; de gondold csak, hogy valami 12 nap előtta egy lovam ledobott, mellynek következésében még ma sem tudom bal vállomat és karomat mozditani. Nem hiszed, hogy ezen ütés mennyire rendítette meg az ugy is elgyengült egésségemet. De az mindegy, hanem csakhogy szinte minden dolgaink megakadnak. Alig tudok egy fél orát aludni, s azután reggel annyi a’ dolog, hogy még egy egészséges ember se végezhetné el. Azért előre is bocsánatot kérek, hogyha minden, visszatérésedkor jó rendben nem lessz.

A’ Tudós Társaság tárgyában már öt vagy hat Ülésünk volt; nem sokára már elvégezzük!b Telekic a’ nélkül, hogy engem kérdezett volna, Horváth Istvántd nevezte Jegyzőnek, ezen utolsó a’ dolgot jól vitte, de hogy a’ Társaság Örökös Titoknokjának nem való, egészen kezet fogok veled. Lessz gondom, a’ mennyire tehetségembe van, a’ Társaságot attul a’ veszedelemtül óni, hogy illyen extravaganus Titoknok által maga magán halálos sebet ne üssön.

Most készül a’ gyepen egy istáló, a’ Tribune is készűl már, de Készítője Hacker aligha meg nem hal; már harmad napja, hogy a csuklás van rajta. Ez is azért történik talán, hogy nékem egy kicsinyt több dolgom legyen.e

A’ Conscriptionalis Deputatiof tegnap ült össze. A’ Herczegg egy Sub–Deputatiot nevezett ki, mellynek Praesese Vég István.h

Lovadat, mellyet küldessz, rossz állapotba senki látni nem fogja.

Bécsbül egyszerre hir jött, hogy Seilerné,i született Zichy szülés következtében veszedelemben van; Zichy Ferencz ’s Lászlój oda siettek; és másfél nap oda érkezések után szegény meghalt. Ezen eset által egész Zichy Familia legnagyobb gyászban. Ez C.1k lebetegedéséig tart, ’s igy nekem ’Quarantaine’ tudja az Isten, meddig, — !

Széchenyi Jánosnak is lett egy fia.l Félek, hogy egy kisség keskenyke fog lenni.2

Esterházy Vintze itt lessz Május eleén. Te is Barátom iparkodjál mentül előbb itt teremni. Én igazán attul tartok, hogy a sok dolog, bu s’ kivált gyenge egészség egészben el fognak nyomni, – s’ igy sok öszve rogyva, a mi most csak gyengéded, de nem sokára erőssen állana, ha volna, ki támasztaná eleintén. Nem hogy magamat, akár mi erne és, ki akarnám a munka alul vonni, – de attul félek, hogy a Tereh elnyom s’ éltemet – amit a közjora nézve nem szeretnék, de magamra nézve igen igen nagyon.

Midőn Zichyek Bécsben voltak, szegény Márit,m ki téged igen barátságossan köszönt, az Öreg Ipa Asszonyn csaknem agyon szekírozta.3 Isten Aldjon addig is

Leg igazabb tisztelettel üdvözlöm Anyádat

Széchenyi

22 Maro Pest

1 Crescence

2 Eddig Ludovich István, innentől Széchenyi kézírása.

3 Széchenyi aláhúzása hullámos vonallal.

a Március 23-i naplóbejegyzése szerint március 12-én dobta le a lova. SzIN 3. 200.

b Az akadémiai küldöttség március 15-én tartotta első ülését. A tanácskozások leírása bővebben: A nádor által 1828-ban egybehívott küldöttség munkálatai. A felállítandó Magyar Tudós Társaság Alap-Intézetének és Rend-szabásainak elkészítésére rendelt Kiküldöttségnek Jegyzőkönyve közli: SzIN 3. 680‒729.

c Teleki József (1790‒1855) történetíró, az Akadémiai Könyvtár alapítója, a Tudós Társaság első elnöke 1830-tól haláláig, 1842 és 1848 között Erdély kormányzója.

d Horváth István (1784–1846) történetíró, a Nemzeti Múzeum első őre. Egyetemi tanárként nagy hatással volt az ifjúság nemzeti szellemének fejlődésére. Nem ő lett a MTT titkára, hanem Döbrentei Gábor, ezért megsértődött és nem fogadta el az akadémiai tagságot.

e Az első pesti verseny május 20-ára volt kitűzve, de az előkészületek miatt sok volt a munka.

f Az 1827. évi 7. törvénycikk szerint az országos összeírásra és a porták megigazítására választott kiküldöttség január 21-én tartotta első ülését a Károlyi–palotában. A küldöttségnek Széchenyi is tagja volt.

g A nádor.

h Végh István (1763–1834) koronaőr.

i Gróf Seilern Józsefné Zichy Mária, meghalt 1828. március 16-án.

j Seilern Józsefné grófnő testvérei.

k Seilern Józsefné grófnő sógornője. Itt arra utal Széchenyi, hogy a gyász Crescence lebetegedéséig tart, s így nem tudja, mikor láthatja.

l Széchényi György gróf (1828‒1897) március 14-én született.

m Gróf Zichy Lászlóné Széchenyi Mária grófnő.

n Gróf Zichy Ferencné Cavriani Johanna grófnő (1775–1854)

o A levél annak tartalma miatt 1828-ban íródott, továbbá a borítékon kívül Wesselényi kézírásával szerepel: „1828-beli Levelek”