image-default-image
Címzett Liebenberg János
Írás Helye Bécs
Dátum 1819. június 12.
Nyelv magyar
Címke gazdálkodás plébánia
Őrzés Helye MNL OL P 626-1.-1819.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Bétsb. 12ik Junii 819. Kedves Jo Uram!1 No 439.a Milkovitsb eránt kivántam volna, sött most is kivánom, hogy a mint az Ur az admonitiot in Copia közölte, ugy Milkovits Levelét is de 3a Aprilis közölje, sött arrol is tudosítson, hogy Pap Urnak Levelére adatott-é Reversalis és millyen? nehogy azt Milkovits eltagadhassa, reménylvén, hogy Expressus által […]

Liebenberg János

Bétsb. 12ik Junii 819.

Kedves Jo Uram!1

No 439.a Milkovitsb eránt kivántam volna, sött most is kivánom, hogy a mint az Ur az admonitiot in Copia közölte, ugy Milkovits Levelét is de 3a Aprilis közölje, sött arrol is tudosítson, hogy Pap Urnak Levelére adatott-é Reversalis és millyen? nehogy azt Milkovits eltagadhassa, reménylvén, hogy Expressus által küldetett légyen, és elegendő instructióval a Levél.

440. Az Ürük eránt tett Contractust itten ratificálva vissza küldöm olly intézettel hogy mivel a vevök szomszédságban laknak, a fizetésre, mivel Zsidók is , vigyázzon az Ur a Platzlik eránt pedig ollyformán mint irta, contraháljon és azután tudositson.c

b. Mivel a Kosok eránt tett Relatiojából2 kitetszik, hogy egy darab három fontnál több Gyapjat adott, és mivel Grof Traund tisztjeinek azok termetekre nézve is különössen tetszettek, mellyeket azokbol vett, tehát meg fognak tartatni.

c. Mi illeti az Urnak azon kérdését, ha a tisztek a restans Arendások ellen keményebben és talán Executioval is procedálhatnak, ha a Restantiák accumuláltak és azt a Tiszte incassálni vagy a mostani kérdést tenni annak idejében elmulasztották, tehát tegyen a Tiszt eleget a conventiojábol­_ A mi pedig ne talán az uj restanciákat illetné, az magátol is értetödik, hogy akár melly móddal és még adig vétessen meg az Arendáson, még Borrai és más Effectusaik lennének, ne hogy elébb elszökjenek, avagy mint az Hegyköi Ispány fizetetlen eltakarodjanak.

441. A zákányi Plébánosnak tsak 40–50 fban telő projectált Zöldség Pinczéje , mivel Zichy familia sem ellenzi, megengedtetik, mindazonáltal hasznos lenne, ha az Ur Zichiek Praefectusát arra birhatná, hogy a Plébánosnak egy szobával kevesebb adatna ámbátor a rajzolat meglenne is, mert a vendég az Ebédlőben is egy két éjszaka jól nyugodhatna.

b. Az Zákányi szöllö hegynek ujonan tartando Licitatioja approbáltatik, de hogy bizonyosabban a Licitatio szerént eladathasson, tétesse az Ur a Licitációt szüret elött a Termével.

c. A Németh Ujhelyieknek Bozon lévö 11 darabb szölöinek boldogabb idökre halasztott beváltása végett tett Projectuma az Urnak approbáltatik mindazon által elöre az Irományok az Archivumból szedessenek ki, és Csapo fiscalisf tétesse meg a szükséges inquisitiokat, és a vissza vétel erán Kovart amice, és azután törvényesen is admoneáltassanak a mostani Birtokosai azon szölöknek.g

d. Nemkülönben approbáltatik az Urnak a Deszka3 kereskedés eránt tett Relatioja is de hogy ez ezután is nyereségel follytatasson és minden kár nélkül megeshessen, leginkább a Dráva Erdőink conservatiójára nézve, magam le fogok menni és azt megakarom nézni, a dolgot a Jagerekkel közölvén, hogy lehessen azon Erdőt némely Sectiókra is hozni.

e . Otmayer és Reimbrechh minthogy Rendelésem ellen indorsált instantiájokat az Urhoz nem hozták el, kiványa meg tölök.

f. Azt írja az Ur, hogy a Belcsitzi Pintzéjét másnak nem árendálhatta, nem félvén a sopronyi Pintértől,i mivel a Bornak ugy sintsen kelletje. De mivel egy két esztendö mulva kelete lehet, jo lesz a félelmet praevenálni, és azért ha még másnak adhatja, adja másnak. Ezen pintze eránt tett utóbbi rendelés nem volt hibásan extrahálva, amit az Ur Relatiojaban azt érdekli, minthogy az Atyámnak parancsolatjából esett a sub viennensi Proto No 120 citált Rendelésnek modificatioja.

g. Az Ordinarium rendszerint lévén téve az az eránt tett difficultás ugy nem külömben az ispányok miatt is, kik tudtomra is már régebben Classisokra voltak hozva , s végtére a többi difficultásokat, mellyek provocatiok a Bilanx könyvre tétettek, mind cessálnak, azok eránt elegendö világositást vévén az Urtol.

g.4 A Dohánynak, melly az Einvag miatt még nem tudathatik, quantumárol utobb elvárom az Ur Relatioját.

h.4 Minek elöre a Péterhidi Malomj eránt feljövetelével az Ur megteendi a Relatiot, Közölje3 elébb az Ur a Mappát Pap és Finkoirk Urakkal és hozza el magával azoknak opiniojokat is.

i.4 A Czenki mészáros Slaghl eránt praeveniálja az Ur Erhardot, hogy vagy az Uraság vagy a község ugy a katonaság is, kik panaszolkodtak, hamis vádban ne találtassanak.

Széchényi

1 Pigay Antal írása, csak az aláírás sajátkezű.

2 Ceruzával törölve két szó.

3 Törölve egy szó.

4 Ceruzával áthúzva.

a Széchenyi ezen és a következő néhány levélben folytatja nagybeteg apja helyett a gazdasági levelezést cenki jószágigazgatójával. Az egyes tételek előtt álló számok a gazdaságról vezetett jegyzőkönyv számait ismétlik, hogy az áttekintés könnyebb legyen.

b Milkovits nagycenki kisbirtokos volt, földjeit később Széchenyi megvette.

c Az uradalom akkoriban gróf Zichy Károly minisztertől spanyol fajdkakasokat szerzett be nemesítésre, azért adott el a régi állományból a szokottnál többet.

d Traun Antal Ferenc gróf (1767-1820), akinek fiával Traun Ferenc gróffal (1804-1867) Széchenyi később levelezésben állt.

e T. i. a gazdatiszt.

f Csapó Móric a Széchényi család ügyvédje, majd 1833-tól a családi archivum levéltárosa.

g Lásd az 1819. július 6. levél e. pontját.

h Cenki kisbirtokosok.

i Lunkányi jegyzete szerint Pilatónak hívják.

j Péterhida faluban, Somogy megyében, gróf Széchényi Pál birtoka.

k Pap Ferenc jószágigazgató és Finkoir Ferenc mérnök.

l Lásd erre bővebben az 1819. július 18-i levél 444/c. pontját.