image-default-image
Címzett Felsőbüki Nagy Pál
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. április 18.
Nyelv magyar
Címke kaszinó lóverseny
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 194/127.
Közlés Helye -
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Kedves Barátom! Bátorkodom ezennel röviden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casino eránt — melynek felállítására te is oly szives voltál, hogy egy Actiára magadat aláirtad – egész mái napig tétetett, és mit volna szükséges ezen Tárgyra nézve továbbá tenni? 164 Actiára már vagyon aláírás, és lehet reményleni, hogy még 36 actiákra Aláírók fognak találkozni, […]

Felsőbüki Nagy Pál

Kedves Barátom!

Bátorkodom ezennel röviden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casino eránt — melynek felállítására te is oly szives voltál, hogy egy Actiára magadat aláirtad – egész mái napig tétetett, és mit volna szükséges ezen Tárgyra nézve továbbá tenni?

164 Actiára már vagyon aláírás, és lehet reményleni, hogy még 36 actiákra Aláírók fognak találkozni, s igy a’ 200. Actiák, mellyeknek ebbeli száma azomban is a’ Casino felállítására megállapittatott, el fognak kelni.

Minthogy azon idő, melyben az Ország Gyűlésének vége lesz, már meg vagyon határozva,a tehát a’ pénz lassanként incassáltatik.1

Pesten, a’ honnan én egy nehány napok előtt érkeztem meg ide,b már felvagyon véve egy Lakás folyo 1827ki Aprilis 24től 828ki Aprilis 24ig 800 forintért Conv:2 Pénzben: — a’ leg szükségesebb Mobiliák, ugy az elkerülhetetlenül megkivántató házi eszközök meg vannak rendelve, mellyek 1200 forintnál Conv:2 Pénzben nem igen fognak többe kerülni. — Maga a’ Casino Majus közepéig annyira el fog készülni, hogy abba akkor ki ki bémehet.

Mind ezek a’ te becses hozzájárulásod nélkül történtek meg; én és több Barátim kéntelenittettünk magunk hatalmunkbol munkálódni, mert nem is vala lehető az Ország Gyűlése sokféle Tárgyainak folyamatja miatt, gyakran öszve jönni, értekezni, és mind azon külömböző gondolatokat, ’s Plánumokat, mellyek az efféle Uj Intézetek felállitásánál ki fejtődni szoktak, egy kivánságba és egy akaratba egyesiteni.

Egy mulatóhely tehát, melyben minden pallérozottabb, Pesten lévő tartózkodása ideje alatt, vagy ottan leendő által utazása alkalmatosságával magát kellemetesen mulathatja, felállittatott; — De sem azon mód eránt, mely szerént ennek fenntartatni kelletik, sem ennek gazdaságbeli vagy más elrendelésére nézve semmi sints jövendőre nézve ugy megállapitva, hogy az változást ne szenvedhetne; mind azt, a’ mi eddig ezen tárgyra nézve történt, ugy kell tekinteni, mint provisorie tett rendeléseket; – és mindenik Actionariusnak természetesen szabadságában áll, arról rendelést tenni, hogy az ő ide adott pénze mely módon fordittasson a’ czélnak elérésére.

Kérlek azért bizodalmason, ne terheltessél a’ legközelebb reánk jövő Junius elején Pesten személyesen meg jelenni, hol az akkor tartandó Pályafuttatások tekintete is Becses jelenlétedet kívánatossá teszi. — Azon Actionariusok, kik akkor Pesten jelen lesznek, mind azt, a’ mi a’ Casinot érdekli, magok elhatározhattyák.

Azon Actionariusok, a’ kik akadályoztatnának, a’ most érdeklett időre Pesten személyesen megjelenni, természetesen a’ többi jelenlevő Actionariusok Végzéseihez fogják Magokat alkalmaztatni.

Ki egyébiránt Becses szívességedbe ajánlott tisztelettel maradok

Te Néked

Posonban Aprilis 18án 1828c

Szíves Barátod

Gr.3 Széchenyi István4

1 latin: beszed.

2 Conventiós

3 Gróf

4 Csak az aláírás saját kezű.

a Az 1827. március 24-i elegyes ülésen hirdették ki, hogy az országgyűlés május 19-én fejeződik be. SzIN 3. 140.

b 1827. április 17-én hajnalban érkezett Pozsonyba Andrássy Györggyel. SzIN 3. 148.

c A keltezés téves, a levél 1827-ben íródott. Széchenyi 1827. április 18-án több barátjához azonos tartalmú levelet küldött, amelyben felkérte őket, hogy a lóversenyek idejére menjenek Pestre, mert akkor alakul meg a kaszinó is. Lásd az Odeschalchi Ágostonhoz, Szirmay Istvánhoz, Somssich Pongráchoz, Viczay Károlyhoz és Wartensleben Károlyhoz intézett leveleket is.