image-default-image
Címzett Wartensleben Károly
Írás Helye Pozsony
Dátum 1827. április 18.
Nyelv magyar
Címke kaszinó lóverseny
Őrzés Helye MTA KIK Kt K 200/101.
Közlés Helye Budapesti Hírlap 1898. 55. sz. 13.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Nagy tiszteletre méltó Barátom!a Bátorkodtam ezennel rövideden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casinó eránt, – melynek fel – állitására te is oly szives voltál, hogy egy Actiára magadat aláirtad, – egész mái napig tétetett, és mit vólna szükséges ezen tárgyra nézve továbbá tenni? 164. Actiára már vagyon aláirás és lehet reményleni, hogy még 36 […]

Wartensleben Károly

Nagy tiszteletre méltó Barátom!a

Bátorkodtam ezennel rövideden tudtodra adni azt, a’ mi a’ Casinó eránt, – melynek fel – állitására te is oly szives voltál, hogy egy Actiára magadat aláirtad, – egész mái napig tétetett, és mit vólna szükséges ezen tárgyra nézve továbbá tenni?

164. Actiára már vagyon aláirás és lehet reményleni, hogy még 36 Actiára Aláirók fognak találkozni, és igy a 200 Actiák, melyeknek ebbéli száma azomban is a’ Casino fel állitására meg állapittatott, el fognak kelni.

Minthogy azon idö, mellyben az Ország Gyülésének vége lesz, már meg vagyon határozva,b tehát a pénz lassanként incassáltatik.1

Pesten, a’ honnan én egynehány napok előtt érkeztem meg ide,c már fel vagyon véve egy lakás folyó 827iki Apr. 24től 828iki Apr. 24ig 800 frért Conv.2 pénzben. A’ leg szükségesebb mobiliák úgy az elkerülhetetlenül meg kivántató házi eszközök meg vannak rendelve, mellyek 1200 ftnál3 Conv.2 pénzben nem igen fognak többe kerülni. Maga a’ Casinó Majus közepéig annyira el fog készűlni, hogy abba ahhoz kiki bemehet.

Mind ezek a’ te becses hozzá járulásod nélkül történtek meg; én és több Barátim kéntelenittettünk magunk hatalmunkból munkálódni, mert nem is vala lehető az Ország Gyűlése sokféle tárgyainak folyamatja miatt gyakran öszve jönni, értekezni, és mind azon külömböző gondolatokat, és Plánumokat, melyek az efféle uj Intézetek fel állításánál ki fejtődni szoktak, egy kivánságba, és egy akaratba egyesiteni.

Egy mulató hely tehát, mellyben minden Pallérozottabb Pesten lévő tartozkodása ideje alatt, vagy ottan leendő által utazása alkalmatosságával magát kellemetessen mulathatja, felállittatott,4 de sem azon mod eránt, mely szerént ennek fenntartatni kelletik, sem ennek gazdaságbéli, vagy más el rendelésére nézve semmi sints jövendőre nézve ugy meg állapitva, hogy az változást ne szenvedhetne; mind azt, a’ mi eddig ezen Tárgyra nézve történt, úgy kell tekinteni mint provisorie tett rendezéseket, és mindenik Actionáriusnak természetesen szabadságában áll, arról rendelést tenni hogy az ő ide adott pénze melly modon fordittasson a’ Czélnak elérésére.

Kérlek azért bizodalmassan ne terheltessél a leg közelebb reánk jövö Junius elején Pesten személyessen megjelenni, hol az akkor tartandó Pálya–futtatások tekéntete is becses jelenlétedet kivánatossá teszi. Azon Actionáriusok, kik akkor Pesten jelen lesznek, mind azt, a mi a’ Casinót érdekli, magok el határozhatják.

Azon Actionáriusok, a kik akadályoztatnának a’ most érdeklett időre Pesten személyessen meg jelenni, természetessen a’ többi jelen levő Actionáriusok végzéseihez fogják magokat alkalmaztatni.

Ki egyébb eránt szivességedben ajánlott tisztelettel maradok

Te néked

szives barátod

Posonyban, Apr. 18án 1827.d

Gr.5 Széchenyi István6

1 Latin: beszed.

2 Conventiós

3 forintnál

4 Utólag beszúrva.

5 Gróf

6 Csak az aláírás saját kezű.

a Wartensleben Károly gróf (1780-1835) katonatiszt, gyömrői földbirtokos.

b Az 1827. március 24-i elegyes ülésen hirdették ki, hogy az országgyűlés május 19-én fejeződik be. SzIN 3. 140.

c 1827. április 17-én hajnalban érkezett Pozsonyba Andrássy Györggyel. SzIN 3. 148.

d Széchenyi ezen a napon barátaihoz azonos tartalmú levelet küldött, amelyben felkérte őket, hogy a lóversenyek idejére menjenek Pestre, mert akkor alakul meg a kaszinó is. Lásd a Felsőbüki Nagy Pálhoz, Viczay Károlyhoz, Somssich Pongráchoz, Szirmay Istvánhoz és Odelschachi Ágostonhoz intézett leveleket is.