image-default-image
Címzett Somogy Lipót
Írás Helye Bécs
Dátum 1821. február 22.
Nyelv magyar
Címke plébánia
Őrzés Helye Szombathelyi Püspöki Levéltár Acta cancellariae 1821. március 22.
Közlés Helye Levéltári Szemle 2010. 3. sz. 16-17.
Minősítés Eredeti
Tartalmi Kivonat

Nagy Méltóságú Püspök és Belsö Titkos Tanátsos, Nékem különössen Tisztelt és Kegyelmes Uram! Istenben boldogult Édes Atyámnak szándéka vala Bakkon, a hol már réginten Plébánia volt, ujra Lelki Pasztort fundálni; de a szomorú halál Eötet ezen akarattyának végre hajtása előtt tőlünk elragadta – Minthogy pedig Kegyes Anyám a Majorátusokat a Fiai között felosztotta; nékem a […]

Somogy Lipót

Nagy Méltóságú Püspök és Belsö Titkos Tanátsos, Nékem különössen Tisztelt és Kegyelmes Uram!

Istenben boldogult Édes Atyámnak szándéka vala Bakkon, a hol már réginten Plébánia volt, ujra Lelki Pasztort fundálni; de a szomorú halál Eötet ezen akarattyának végre hajtása előtt tőlünk elragadta – Minthogy pedig Kegyes Anyám a Majorátusokat a Fiai között felosztotta; nékem a Sors Pölöskei Majoratust, melyhez Bakk is tartozandó, kezemre juttatta. Igy tehát elfelejthetetlen Édes Atyám kivánságát én is szentül akarom tellyesiteni, de mivel ugyan annak végső akarattya vala, hogy az oda helyheztetendő Plébánusnak lelki vigasztalásából ne tsak egyedül a Bakki, hanem a Tüttösi Jobbágyi is, kik az emlitett Majorátusnak is szinte egy részét teszik, részesülhessenek: kivánnám tehát, hogy ezen dolog oly modon intéztetne el, hogy ezen utolsó helység az elsöhöz mint Filialis kapcsoltatna — Bakki keresztényi hívek valami 550, a Tüttösiek 250 Lélekből állanak, igy öszvesen derék egy Plébániát fognak tenni. Ezen oda kaptsolás által a fundálandó Plébania nyerni fog, mert két helység tsak ugyan több munkákat és adózásokat tehet, mintsem egy: de a mostani Plébaniáknak vesztesége sem lesz éreszhető, mert a Csatári akkor is még négy helységböl és valami 1700 Lélekből állana; Tárnoki pedig 1200 Lakosokat nyoltz helységgel tartana meg: azomban leg többet nyernének a kérdésben lévő két Helységek hivei, mert most mintegyik az Annyától 1 ½ órányi messzeségre vagyon, akkor pedig Tüttösiek már fél-oránnyira lelki vigasztalást nyerhetnének.

Hanem ugy láttszatik még is, hogy Bakk és Tüttösnek egyesülése miatt valamelyes, ámbátor nem nagy akadály fogja magát elöl-adni, t. i. hogy az első helység a Veszprémi, a második pedig a Szombathelyi Megyéhez tartozik: azomban tellyes reménységem vagyon az eránt, hogy ezen tárgyat Kegyelmes Uram böltsessége szerént Méltóságos Kurbélyi Eö Nagyságával minden részeknek tellyes be elégedésére fogja végezni, és ugyan azon okbol Ehhez tellyesen hasonló ügy írást botsájtottam mai nap Veszprémbe is – Mennél előbb pedig Méltóságtok ezen kérdést elvégeznék, annál jobban szeretném, mert boldog emlékezetü kegyes Atyámnak utolsó kinyilatkoztatott akarattyát annál elöbb tellyesithetném.

Ezzel betses és kegyes válaszát Nagy Méltóságodnak alázatosan kikérvén (mely Martius végéig az én nevem alatt Bécsbe utasítandó volna, késöbb pedig, mivel ez én hol-létem mint Katonáé, nem mindenkor lehet Excellentiád előtt esméretes, leg batorságosabb lészen a leveleket két boríték alatt Sopronba Liebenberg János Directoromhoz utasitani, ki mind a hol létemet mindig tudni fogja mind pedig azon esetre, hogy ha a Sors engemet kedves Hazámból kivinne, annál a szükséges intézeteket meg hagyom, hogy azon esetre is ezen dolog haladék nélkül folytathasson) boldogult Édes Atyámat pedig Nagy Méltóságodnak ájtatos emlékezetébe és magamat pedig kegyes jóvoltába ajánlván állandó nagy tisztelettel maradok

Nagy Méltóságodnak

alázatos Szolgája

Gróf Széchényi István

Bécsben 22ik Febr. 1821.